1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 กลุ่มAG01(2)จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน(กลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์)ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ 2564 กลุ่มAG01(2)จัดกิจกรรมอบรมเกี่ยวกับการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน(กลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์)ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้า นายเกรียงไกร กระฉอดนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG01(2) ได้รับมอบหมายดูแล บ้านหนองลุมพุค หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ 11 บ้านโนนตะคล้อ หมู่ที่ 12 บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ หลักสูตร : AG01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเวลา 08:45 นาที ร่วมกับทีมงานประจำหลักสูตร AG01(2) เมื่อวันที่ 20-30 พฤศจิกายน และวันที่ 3-15 ธันวาคม 2564 ได้ลงพื้นที่นัดอบรมชาวบ้านกับทางโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้ว เรื่องการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน(กลุ่มทอผ้าไหมและกลุ่มผักอินทรีย์)ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ มีทั้งหมด 4 กลุ่มชาวบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมที่ได้ทำ 

ลงพื้นที่ตำบลบ้านคูได้เข้าไปสอบถามกับกลุ่มชาวบ้านในเรื่องการมีความพร้อมจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และกลุ่มผักอินทรีย์หรือไม่จากนั้นยังได้ลงพื้นที่ทั้ง 4 หมู่บ้าน มีบ้านทุ่งบ่อ หมู่ที่ 2 บ้านโคกเมฆ หมู่ที่ 11 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่ยังตกหล่นที่ยังไม่ครบจำนวนข้อมูลท้องถิ่น (U2T ) เช่น ชื่อผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ชื่อที่พัก/โรงแรม ชื่อร้านอาหารในท้องถิ่น ชื่ออาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ชื่อเกษตรกรในท้องถิ่น ชื่อเรียกของพืช ชื่อสัตว์ในท้องถิ่น ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ชื่อแหล่งน้ำในท้องถิ่น หลังจากลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยยังได้เข้าไปนัดกลุ่มชาวบ้านมาเพื่อนัดวัดอบรมเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืนถาวรเพื่อให้เเล้วเสร็จให้มีประจำหมู่บ้านนั้นๆทางทีมงาน AG01(2) หวังจะให้เป็นแบบอย่างของ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อๆไปในอนาคต

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพื้นที่เกี่ยวกับอาชีพใหม่ทั้งหมด 4 หมู่บ้าน

ผลการวิเคราะห์ทั้ง 4 หมู่บ้านที่ได้ไปลงพื้นที่สอบถามข้อมูลในรอบของเดือนธันวาคม 2564 พบว่าครั้งนี้ชาวชุมชนให้ความสนใจในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก(ในเรื่องการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่และกลุ่มผักอินทรีย์ให้ชุมชนเข้มแข็ง)เท่าที่ได้พูดคุยกับกลุ่มชาวบ้านให้ความสนใจและพึงพอใจเป็นอย่างมากเพราะเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่มเห็นด้วยกับโครงการนี้เป็นอย่างมากชาวบ้านที่ได้เข้าร่วมก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะได้ความรู้หลายๆด้านมาต่อยอดความรู้เดิมที่เคยมีอยู่ก่อนหน้า

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

รูปภาพประกอบเนื้อเรื่องและคำบรรยายใต้ภาพ

ลงพื้นที่บ้านทุ่งบ่อจับพิกัดละติจูด ลองจิจูดข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นที่ยังตกหล่นให้ครบตามจำนวนลงระบบ U2T

ลงพื้นที่สอบถามเกี่ยวกับความพร้อมบ้านทุ่งบ่อเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้การทอผ้าและการย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติและดูการทอผ้าไหมลายผ้าขาวม้าที่ชาวบ้านกำลังทอผ้าไหมเพื่อจำหน่ายตามที่ลูกค้าสั่งทำลายผ้า

ลงพื้นที่พูดคุยสอบถามเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แตกต่างกันกับปุ๋ยเคมีอย่างไรผลดีผลเสียแปลงผักบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู

อาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์และอาจารย์ เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุลตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทอผ้าไหมและแปลงผักอินทรีย์ของ ตำบลบ้านคู

แปลงผักอินทรีย์แบบขั้นบันไดบ้านโนนสะอาด

กลุ่มชาวบ้านบางส่วนที่ปลูกผักอินทรีย์ได้นำผักหลายชนิดมาขาย เช่น แตงกวา ผักกาดหอม ต้นหอม ผักชี ที่ได้นำมาขายในวันอบรมบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู

ทางทีมงาน AG01(2) ลงพื้นที่แปลงผักบ้านโนนสะอาดเพื่อวัดขนาดแปลงผักสาธิตปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู

อาจารย์ ประจำหลักสูตร AG01(2) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ลงพื้นที่แจ้งชาวชุมชน ตำบลบ้านคู ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้(กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหม)ถึงผลดีการตั้งศูนย์เรียนรู้ในครั้งนี้

อื่นๆ

เมนู