1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03 (1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกองเพื่อต่อยอดการส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความยั่งยืนด้านการเกษตรในชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564

AG03 (1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกองเพื่อต่อยอดการส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความยั่งยืนด้านการเกษตรในชุมชน ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลปฏิบัติการเดือนธันวาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายมานพ มาตราตัง

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกองเพื่อต่อยอดการส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์

เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความยั่งยืนด้านการเกษตรในชุมชน

          โครงการ การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรจากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน ภายใต้หลักสูตร อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกองเพื่อต่อยอดการส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความยั่งยืนด้านการเกษตรในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้  ต้นกล้วย กากน้ำตาล นมเปรี้ยว เป็นต้น ซึ่งจะต้องนำต้นกล้วยมาสับมาหั่นให้เป็นเป็นชิ้นเล็ก ๆ จากนั้นค่อยนำส่วนผสมทั้งหมดมาผสมในสัดส่วนที่พอดี และหมักทิ้งไว้ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด สามารถนำไปใช้ทางการเกษตรแทนปุ๋ยเคมีได้ สามารถนำไปใช้เป็นปุ๋ยพืชผักสวนครัว หรือพืชไร่เราได้ โดยปราศจากสารเคมี นอกจากจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และไม่ส่งผลเสียต่อดินแล้ว ยังสามารถลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างมาก

        

 

อื่นๆ

เมนู