1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานประจำเดือนธันวาคม 2564

AG03(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รายงานประจำเดือนธันวาคม 2564

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาวนิภาพร แขนคันรัมย์

ประเภท บัณฑิตจบใหม่

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานปฏิบัติงาน เดือน ธันวาคม 2564

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ได้ดำเนินงานตามหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โดยระยะแรกของการดำเนินงานได้ลงพื้นที่เก็บฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาพรวมของตำบลพรสำราญ เก็บข้อมูลตามแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป สอบถามปัญหาและความต้องการของชาวบ้านในชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน ได้แก่ การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ การส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม

 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานมาจนถึงเดือนสุดท้ายของโครงการแล้ว ซึ่งในด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญ ในระยะแรกได้ดำเนินงานจัดโครงการอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ชาวบ้านมีความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้น ชาวบ้านสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงและเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ และทางทีมผู้ปฏิบัติงานได้ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านพร้อมให้คำปรึกษาอยู่เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการดำเนินงานมาถึงเดือนสุดท้ายของโครงการ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ร่วมกับทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มองเห็นว่า หลังจากที่ดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้ยกระดับเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของตำบลพรสำราญแล้ว ควรที่จะมีตลาดรองรับหรือมีจุดจำหน่ายเพื่อรองรับการผลิตสินค้าของชุมชน จึงได้จัดโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ภายใต้กิจกรรมการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่น ๆ แก่ชุมชน โดยได้รับเกียติจาก อาจารย์ปัณณทัต สระอุบล นักการตลาด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการตลาดให้แก่ชุมชน เพื่อให้กลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP ของชุมชน ได้เรียนรู้และเข้าใจการหาตลาดหรือหาจุดจำหน่ายของตัวเองหรือของชุมชน เพื่อรองรับสินค้าที่ผลิตขึ้นสามารถที่มีจำหน่ายได้ โดยเฉพาะตลาดออนไลน์ที่เป็นที่นิยมและขายได้ง่ายในยุคปัจจุบันนี้

อื่นๆ

เมนู