ดิฉัน นางสาวนงลักษณ์ แก้วคำชาติ ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการนำความรู้สู่ชุมชน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป้าหมาย การอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) และกิจกรรมท่องเที่ยว 1 day trip ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

คณะทีมงาน AG01(2) ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเกษตรและจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ (ครั้งที่ 2) ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนตะคร้อ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ลงพื้นที่พากลุ่มทอผ้าไหมไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและลงพื้นที่สอบถามกลุ่มเปราะบาง ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนาโพธิ์

ลงพื้นที่ทำความสะอาดเพื่อเตรียมจัดศูนย์การเรียนรู้กับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆ บ้านทุ่งบ่อ และบ้านโนนสะอาด

คณะทีมงาน AG01(2) พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตร และสมาชิกกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ สำรวจพื้นที่ในส่วนของแปลงผักอินทรีย์ เพื่อจัดทำศูนย์การเรียนรู้และจัดตั้งให้เป็นจุดท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู สามารถเดินชม ถ่ายรูป และซื้อผักสดๆที่ปลูกในแปลงแห่งนี้

คณะทีมงาน AG01(2) พร้อมทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) และกลุ่มปศุสัตว์ในชุมชนตำบลบ้านคู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ด้านการผสมอาหารสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำ ได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ
ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

แผนการดำเนินงานต่อไป
คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู