1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนกลุ่ม AGO1(1) เดือนธันวาคม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ภูมมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม

บทความประจำเดือนกลุ่ม AGO1(1) เดือนธันวาคม การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ภูมมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม

บทความประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ภูมมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม
กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายนรภัทร มะโน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งกระผมอยู่ในทึมที่ได้รับหน้าที่ดูแล กลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม เพื่อดูแลการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ภูมมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม ตามเป้าหมายของโครงการที่กำลังจะเสร็จสิ้นภายในเดือนนี้

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

  • จัดกิจกรรมอบรมการผสมอาหารสัตว์น้ำ ที่อบต.ตำบลตูมใหญ่
  • ลงพื้นที่สำรวจเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่บ้านทุ่งสว่าง ตำบลตูมใหญ่
  • กรอกข้อมูลสำรวจเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์หมู่บ้านทุ่งสว่าง
  • ลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข กล้วยฉาบ
  • ลงพื้นที่ทำความสะอาดพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองดุม
  • จัดทำบทความประจำเดือนธันวาคม

ในส่วนการฝึกทักษะ 4 ด้าน ด้านการเงิน ด้านดิจิตอล ด้านภาษาอังกฤษ ด้านสังคมเสร็จสิ้นแล้ว และ ได้ทำการศึกษาด้าน TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ภูมมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม
กลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม เกิดจากการรวมกันของแม่ๆที่สนใจในการทอผ้าและทอผ้าเป็นงานอดิเรก องค์ความรู้การทอผ้าของกลุ่มมาจากการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการถ่ายทอดความรู้ที่สั่งสมมาจากรุ้นสู่รุ้น ทางคณะAG01 ได้เร่งเห็นถึงความสามารถที่ทางกลุ่มสามารถพัฒนาต่อยอดฝีมือได้ จึงได้ชวนให้กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองดุมเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือ ทั้งการอมรมเทคนิคการใช้สีธรรมชาติ การอบรมเทคนิคการออกแบบลายผ้า อมรมการเลือกใช้สีโทนต่าง ๆ

จากการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทำให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นของกลุ่มจากเมื่อก่อน ดังนั้นทางคณะAG01จึงต้องการให้กลุ่มทอผ้าได้นำความรู้ที่สังสมมาส่งต่อให้กลับคนรุ้นใหม่และเนื่องจากปัจจุบันเด็กรุ้นใหญ่มีความสนใจในการทอผ้าน้อยลง การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้คนรุ้นใหม่ได้รู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงานของตำบลตูมใหญ่

โดยทางกลุ่มAG01ได้เข้าไปในหมู่บ้านเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ และคอยจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมกับการจัดทำศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้ภูมมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการทอผ้าที่ให้ความรู้ตามขั้นตอนการทอผ้าและเน้นที่การย้อมสีผ้าด้วยวัสดุธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์คช็อปที่ผู้เข้าชมสามารถนำเสื้อผ้ามาย้อมสีอีกด้วย

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา
ปัญหาที่พบจากการลงพื้นที่ภายในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงแรกของการเปิดเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ทำให้ทางทีมนักศึกษาไม่สามารถมาช่วยงานในบางวันที่มีเรียนตรงกับวันที่ทำกิจกรรมอบรมรวมถึงสถานะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ที่ยังมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมที่รวมกลุ่มของคนจำนวนมากได้ และ ต้องสวมแมสระวังตัวเองทุกครั้งที่ทำการลงพื้นที่

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้น
ได้เรียนรู้ถึงการทำงานเป็นทีม การติดต่อประสานงานกับคนในทีมรวมถึงได้เรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและวิธีการแก้ไขปัญหาของการลงพื้นที่ในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบา

แผนการดำเนินงานต่อไป
คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู