1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนธันวาคม AG01(2) อบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม AG01(2) อบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

        กระผม นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์ ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ณ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนในด้านการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคูและกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด

       

       

       คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการให้ความรู้ด้านการผสมอาหารสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการจัดการพันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร โรค และอาชีพเสริมด้านสัตว์น้ำการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ

       

       

 

        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้สู่ชุมชนและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป้าหมาย ณ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการการนำเอาความรู้สู่ชุมชน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

       

       

        ได้เข้าไปช่วยงานพี่บัณฑิตในทีมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับมอบหมายให้ทำแบบฟอร์มแบบสัมภาษณ์และคีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์ม

       

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ

ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

 

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

  1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
  2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
  4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

อื่นๆ

เมนู