1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมอาชีพใหม่ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำและการนำเอาความรู้สู่ชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและกล้วยฉาบ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมอาชีพใหม่ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำและการนำเอาความรู้สู่ชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและกล้วยฉาบ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          บทความประจำเดือนธันวาคม 2564

กิจกรรมอาชีพใหม่ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำและ

การนำเอาความรู้สู่ชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและกล้วยฉาบ

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวพิมพ์ลภัส โกยสวัสด์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข ซึ่งในการปฏิบัติงานดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรมอาชีพใหม่ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำและการนำเอาความรู้สู่ชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและกล้วยฉาบ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ทดสอบกิจกรรม one day trip ที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

1.กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet และรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ   การสร้างอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่สำรวจเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ภายในตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมทดลอง I Day Trip สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรม I Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์ตูมใหญ่การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนธันวาคม

การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเดือนธันวาคม ดิฉันได้มีการประสานงานกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ และได้ขอความอนุเคราะห์จากทางรองปลัด อบต. ตูมใหญ่ จากการทำหนังสือเรียนเชิญกลุ่มวิสาหกิจด้านการเลี้ยงสัตว์(น้ำ) ได้แก่ ปลา กบ กุ้ง และหอย

ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบ 100% และได้ทำการศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบถ้วนสมบูรณ์

2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมอาชีพใหม่ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำและการนำเอาความรู้สู่ชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและกล้วยฉาบ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ทดสอบกิจกรรม one day trip ที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์”

กิจกรรมอาชีพใหม่ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำ

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นอาชีพหนึ่งของภาคการเกษตรที่มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มีแนวโน้มที่จะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องด้วยในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ไม่คอยมีการเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงได้นำความรู้การผสมอาหารสำหรับสัตว์น้ำเข้ามาให้ความรู้เพื่อเพิ่มการพัฒนาเศรฐกิจของชุมชน

          การนำเอาความรู้สู่ชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและกล้วยฉาบ

          ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์

การเก็บข้อเกษตรด้านปศุสัตว์ ได้ดำเนินการลงพื้นที่ในการสำรวจจาก 19 หมู่บ้านเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุดโดยการสอบถามจากผู้เลี้ยงโดยตรงส่วนใหญ่ชาวบ้านแต่ละหมู่จะมีสัตว์เศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปจากการสำรวจพบว่าส่วนใหญ่จะนิยมเลี้ยงไก่พื้นเมือง เพาะเลี้ยงง่าย การดูแลไม่ลำบาก รองลงมา คือ โคเนื้อ เนื่องจากมีราคาจากการขายค่อนข้างสูงจึงเป็นสัตว์ที่นิยมเลี้ยง ในส่วนสุกรแต่เดิมชุมชนนิยมเลี้ยงมากแต่ปัจจุบันเกิดโรคระบาดหนักทำให้หมูตายจำนวนมากทำให้ชาวบ้านจึงต้องทำลายเพื่อป้องกันการระบาดหรือไม่สุกรที่เลี้ยงก็ล้มตายเองทำให้ปัจจุบันชาวบ้านไม่นิยมเลี้ยง และในส่วนสัตว์ที่เป็นที่นิยมอีกหนึ่งชนิดคือแพะชาวบ้านเริ่มให้ความสนใจมากขึ้นทั้งมีการเลี้ยงเพื่อขายเป็นอาหารและเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ และเลี้ยงไว้ดูเล่น ในส่วนอีกสัตว์หนึ่งประเภทที่เลี้ยงมาอย่างยาวนานแต่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในการเลี้ยงทำให้มีคนเลี้ยงภายในตำบลลดลงคือประเภทสัตว์น้ำ อาทิ ปลา กบ กุ้ง และหอย

          ลงพื้นที่ทดสอบกิจกรรม one day trip ที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีแหล่งท่องเที่ยวสนใจที่น่าไปพักผ่อนมากมายและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวที่สนใจ เช่น แกรนด์แคนยอนบุรีรัมย์ หรือ ละลุ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ละลุเกิดจากน้ำฝนกัดเซาะยุบตัวหรือพังทลายของดิน เนื่องจากสภาพดินแข็งจะคงอยู่ไม่ยุบตัวเมื่อถูกลมกัดกร่อน จึงมีลักษณะเป็นรูปต่าง ๆ จึงทำให้ละลุมีความสวยงาม และแปลกตาแตกต่างกัน ในทุกๆปี ละลุจะเปลี่ยนรูปร่างของมันไปเรื่อย ๆ ตามแต่ลมและฝนที่ช่วยกันตกแต่งชั้นดิน

3.ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเดือนธันวาคม พบว่า  ประชาชนทราบถึงข่าวเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน และตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดีถึงสิ่งที่ต้องปฎิบัติ เช่น การเว้นระยะห่าง การใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร การล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ และการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านและพบเจอผู้คน

4.ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

พบปัญหาด้านการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมาก ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

5.สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

จากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมอาชีพใหม่ ปศุสัตว์ สัตว์น้ำและการนำเอาความรู้สู่ชุมชนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและกล้วยฉาบ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ลงพื้นที่ทดสอบกิจกรรม one day trip ที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การวางแผนการทำงานที่ดี ได้เรียนรู้การทำอาหารสัตว์น้ำ ได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน รวมถึงได้เรียนรู้ถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาของการลงพื้นที่ในช่วงโรคโควิด-19 แพร่ระบาด

6.แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

  1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
  2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
  3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
  4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

อื่นๆ

เมนู