1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4.   บทความประจำเดือนธันวาคม 2564การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ ส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)  ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  บทความประจำเดือนธันวาคม 2564การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ ส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)  ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

  บทความประจำเดือนธันวาคม 2564

          การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ ส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม

      กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน ปิ่นญาภา แนบทางดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉันได้รับผิดชอบ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองกระทุ่ม บ้านกระทุ่มนอก บ้านใหม่เจริญสุข และบ้านปะคำสำโรง และมีการลงพื้นที่ติดตามการ ดำเนินการ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุมเพื่อเป็นการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของกลุ่มให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคและผู้สวมใส่จัด และยังได้จัดเตรียมสถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) โดยมี ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปศุสัตว์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา และอาจารย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ จึงได้มีการแนะนำและสาธิตวิธีการประกอบสูตรอาหารสัตว์น้ำ ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และสามารถหาวัตถุดิบได้ง่ายทั่วไปในชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุม และรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การสร้างอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ)

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยภายในทีม AG01(1) เพื่อแบ่งทีมการรับผิดชอบการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้ง 3 ศูนย์การเรียนรู้

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่สำรวจเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ ภายในตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรมทดลอง One  Day Trip สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมกิจกรรม One  Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์ตูมใหญ่การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบลตูมใหญ่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนธันวาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านสังคม  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล    ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

ผลจากการเก็บข้อมูลในธันวาคมพบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ที่เข้ามาในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่สีแดงทำให้มีกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมากที่ต้องเฝ้าระวัง ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ผลจากทำงานภายในเดือนธันวาคม ได้พบปัญหาในการเตรียมการวางแผนในการทำ  One Day Trip สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ตำบลตูมใหญ่ และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองดุม เนื่องจากภายในต้นเดือนธันวาคมได้มีงานจากส่วนกลางเข้ามาอย่างต่อเนื่องทำให้การเตรียมงานในการทำ One Day Trip และศูนย์การเรียนรู้ ทำได้ยากเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ทางกลุ่มจำเป็นต้องแบ่งทีมงานเพื่อรับผิดชอบแต่ละฝ่ายเพื่อให้งานได้ดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องและเสร็จเรียบร้อยต่อเวลาที่ทางส่วนกลางและมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

 

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่

ได้เรียนรู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

ได้เรียนรู้ถึงการทำงานกับคนหมู่มากและการวางตัวอย่างเหมะสม

ได้เรียนรู้วิธีการทำสูตรอาหารสัตว์ต่างๆ

ได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาการย้อมสีธรรมชาติแบบดั่งเดิม

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้

1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป

2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้

3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ

4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู