1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อและการย้อมด้วยสีธรรมชาติ แก่นขนุนให้สีเหลือง

บทความประจำเดือนธันวาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) ศูนย์เรียนรู้ผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อและการย้อมด้วยสีธรรมชาติ แก่นขนุนให้สีเหลือง

      ดิฉัน นางศรัณย์พร  พลแสน  ประชาชนตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อย้อมสีที่ได้จากธรรมชาติ  เป็นความรู้ดั้งเดิมสืบทอดกันมาแต่โบราณ การย้อมสีธรรมชาติโดยส่วนใหญ่ได้มาจากส่วนต่างๆของพืช  เช่น เปลือกไม้  ใบไม้  ผล  ลำต้น  แก่น  ต้นไม้  และรากไม้  ซึ่งจะมีกรรมวิธีในการเตรียมน้ำย้อมสีและวิธีการย้อมสีที่แตกต่างกัน  ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชและส่วนที่นำมาใช้ในการย้อมสี  แหล่งวัตถุดิบของสีธรรมชาติสามารถหาได้จากในชุมชน   และหาได้ง่ายซึ่งปัจจุบันมีการส่งเสริมให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติมากขึ้น  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งบ่อก่อตั้งขันเมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม  พ.ศ. 2549  ประธานกลุ่มคือนางโฉมงาม  อักษรเสือ  เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด  13  คนที่ทำเป็นประจำ

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งกลุ่ม

  1. เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพและมีรายได้เสริม
  2. เพื่อสืบสานภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
  3. เพื่อนำทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. เพื่อให้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค

 

ซึ่งจะนำเสนอการย้อมสีธรรมชาติด้วยแก่นขนุนที่ให้สีเหลือง

วัตถุดิบ              แก่นขนุน

ส่วนที่ใช้           แก่น  ต้น

เทคนิควิธีการย้อมสี       การย้อมสีเหลืองจากแก่นขนุน นำแก่นขนุนที่แห้งแล้วมาหั่นหรือไสด้วยกบเบาๆ ใฃ้มือขยำให้ป่นละเอียด ห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วนำไปต้ม  ชั่วโมง ดูว่าสีนั้นออกตามความต้องการหรือไม่ เมื่อใช้ได้แล้วให้ช้อนเอากากทิ้ง กรองเอาน้ำใส เติมน้ำสารส้มเล็กน้อยเพื่อให้สีติดดีเอาเส้นไหมที่ชุบน้ำพอหมาด จุ่มลงในอ่างย้อม กลับเส้นใยไปมา นาน 1 ชั่วโมง เอาขึ้นจากอ่างย้อมซักน้ำสะอาดและกระตุกตาก

การย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ

1) เตรียมน้ำประมาณ 1 ลิตร ต่อไหม 1 กิโลกรัม

2) เตรียมแก่นขนุนที่สับละเอียดแล้วประมาณ 1 กิโลกรัม

3) เมื่อน้ำเดือดให้ใส่แก่นขนุนที่สับละเอียดแล้วคนให้เข้ากันกับน้ำในหม้อ

4) นำไหมมาจุ่มลงในหม้อ ประมาณ 30 นาที สีจากแก่นขนุนก็จะติดกับเส้นไหมเป็นสีเหลือง

การทอผ้าไหมและการย้อมด้วยสีธรรมชาติบ้านทุ่งบ่อ สร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้าและย้อมด้วยสีธรรมชาติให้คงอยู่สืบไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

–    การทำงานเป็นทีมมีความรักความสามัคคีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

–    วิถีชีวิตของคนในชุมชนเรียบง่ายและอยู่อย่างพอเพียงและมีวิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็ง

–  ชุมชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ้น

–    การพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์

–    เทคนิควิธีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ

แผนการในการดำเนินงานต่อไป
        คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู