ข้าพเจ้า นางสาวสุภารัตน์  แก้วสง่า  ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์

เริ่มเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สถานที่ในการปฏิบัติงานของข้าพเจ้า ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1159 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 เป็นสำนักงานราชการที่ทำงานเกี่ยวกลุ่มงานปกครอง ซึ่งทำหน้าที่ธุรการกลาง ลง-รับเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จัดทำหนังสือราชการ ออกเลขหนังสือราชการ และส่งหนังสือราชการผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเอกสารหรือหนังสือราชการต่าง ๆ ไปยังหน่วยงานราชการต่าง ได้รับมอบหมายให้ดูแลผู้เข้าร่วมประชุมเทศกาลภูเขาไฟประจำปี 2565 เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมงานเทศกาลภูเขาไฟ 

 

อื่นๆ

เมนู