1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. การนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตําบล เพื่อสร้าง รากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน หลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตําบล เพื่อสร้าง รากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ข้าพเจ้านาย สุรจิตต์ คงศิลา
ประเภท : บัณทิตจบใหม่ ตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ดําเนินงานตําบลพรสําราญ

ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ลักสูตร: AG03-(1) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตําบล เพื่อสร้าง รากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปฎิบัติงานด้านการสํารวจศักยภาพรายตําบล ๑๖ เป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เริ่มทํางานตามโครงการยกระดับเศษฐกิจ และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตําบล มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ประวัติความเป็นมา

ตําบลพรสําราญ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 โดยแยกออกจากตําบลพระครูใหญ่ อําเภอเมืองฯ มี 12 หมู่บ้าน และยัง ขึ้นอยู่กับอําเภอเมืองฯโดยมีนายโสภาปนิะกะรังเป็นกํานันคนแรกตอ่มาเมื่อปี2512ได้จัดตั้งอําเภอคูเมืองขึ้น ตําบลพรสําราญ ถูกแยกออกมาให้ขึ้นกับอําเภอคูเมือง เป็นต้นมา ปัจจุบันตําบลพรสําราญ มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 19 หมู่บ้าน โดยมีนายวีรศักดิ์ บัวบาน เป็นกํานันคนที่ 3

โครงการ การนําองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตร จากความต้องการของชุมชนไปช่วยบริการชุมชน

ในตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นการอบรมให้ความรู้และเชิงปฎิบัติการ การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกองเพื่อต่อยอดการส่งเสริมผลิตผักอินทรีย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะและความยั่งยืน ด้านการเกษตรในชุมชน ทําให้ชาวตําบลพรสําราญประหยัดรายจ่ายและปลอดการใช้สารเคมีฉีดผักและ ได้ผัดปลอดสารพิษไม่ทําร้ายสุขภาพในการบริโภคทําให้ผักสดกรอบธรรมชาติ สร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย

ลักษณะเด่น

เกษตรกรรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิดสร้าง”ป่ากินได้”สร้างจากความรักของคนในครอบครัวที่ตั้งอยู่ฝั่งขวามือมาจากตัว เมืองบุรีรัมย์ก่อนถึง ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์เพียง 3 กิโลเมตร เท่านั้น

 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทางตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

ก็ได้มีมาตรการแนวทางป้องกัน บุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างเคร่งครัดครับ สําหรับท่านที่เดินทางเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ต้องแสดงหลักฐานการไดร้ับวัคซีนครบ2เข็ม หรือท่านที่ได้รับวัคซีนยังไมค่รบจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจRT-PCRหรือชุดตรวจATKก่อนใช้บริการโรงแรมที่พัก ไม่เกิน 72 ชั่วโมง

มาตรการ D-M-H-T-T ป้องกันโควิด-19
D : Social Distancing เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร เลี่ยงการอยู่ในที่แออัด
M : Mask Wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
H : Hand Washing ลา้ งมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
T : Testing การตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในกรณีที่มีอาการเข้าข่าย
T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะก่อนเข้า-ออกสถานที่สาธารณะทุกครั้ง เพื่อให้มีข้อมูลในการประสานงานได้ง่ายขึ้น

อ้างอิงข้อมูล : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพประกอบการอบรมให้ความรู้และเชิงปฎิบัติการ การผลิตนํ้าหมักชีวภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

🌸  สามารถเลือกซื้อสินค้าOtopของชาวพรสําราญกันได้น้า 🌸

จะใช้เองหรือฝากญาติผู้ใหญ่ในโอกาสต่างๆก็ได้ครับ  ไม่ว่าจะเป็นผา้พันคอ,เสื่อทอมือ,หรือกระติบข้าวก็สวยทุกแบบครับ

 สนใจสินค้าสามารถติดต่อได้ที่ IN box เพจ U2T ตําบลพรสําราญอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ag 03-1 สินค้าOtopของชาวต.พรสําราญ   

ลิ้งบทควาาม : http://u2t.bru.ac.th/agricultural/12-surachit-2/

ลิ้งวิดีโอ : https://youtu.be/Mh6HXRzRGGY

 

อื่นๆ

เมนู