บทความประจำเดือนธันวาคม 2564

การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตูมใหญ่

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน นางสาวธีรฎา สร้อยสูงเนิน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – ธันวาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลตูมใหญ่ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1)

-อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

-เก็บข้อมูลแบบสอบถาม U2T-SROI ตามที่มาหาวิยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้กำหนด

-ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่บ้านหนองดุม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

-ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่บ้านใหม่เจริญสุข ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

-จัดทำบทความประจำเดือนธันวาคม

ในส่วนของการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ด้านภาษาอังกฤษ (Language Literacy) ด้านการเงิน (Financial Literacy) และด้านสังคม (Social Literacy) ดิฉันได้ทำการพัฒนาทักษะครบทุกทักษะตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

1.กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข 

ทางทีมงานตำบลตูมใหญ่ได้ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ณ บ้านใหม่เจริญสุข ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการทำความสะอาดและได้ปรับปรุงสถานที่

2.กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองดุม  

ทางทีมงานตำบลตูมใหญ่ได้ลงพื้นที่พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ณ บ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการทำความสะอาดและได้ปรับปรุงสถานที่

 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม พบปัญหาการปฏิบัติหน้าที่คือการไปลงพื้นที่ในบางครั้งอาจจะยังไม่ดวกเพราะมีอาจารย์ได้นัดเรียนในชั้นเรียน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่     

สิ่งได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงการให้ความช่วยเหลือจากชุมชนและได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขสถานการณ์หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

 

 

อื่นๆ

เมนู