1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03 (1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

AG03 (1) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานผลปฏิบัติการเดือน ธันวาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายเทพบัญชา จันทร์อินทร์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต

          โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินงานจัดโครงการ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการตลาด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตภายใต้กิจกรรมการเพิ่มรายได้รูปแบบอื่น ๆ แก่ชุมชน โดยได้รับเกียติจาก อาจารย์ปัณณทัต สระอุบล นักการตลาด เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้แก่ชุมชน เราจะเห็นว่าปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก อย่างเช่นในสภาวะเศรษฐกิจในช่วงโควิด ตลาดถูกปิดตัวลงไปมาก แต่กลับกันมีจำนวนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างรายได้ได้มากขึ้น โดยไม่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แต่อย่างไร ดังนั้นถ้าหากเรานำความรู้ด้านการหาช่องทางการขายสินค้าทางตลาดออนไลน์ให้แก่ชาวบ้านได้เรียนรู้และนำกลับไปใช้ ในการหาช่องทางการตลาดเพื่อสร้างจุดขายให้ตัวเองสามารถสร้างรายได้มากขึ้น สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น และสามารถขยายการส่งออกได้มากขึ้นต่อไป เพื่อให้ชาวบ้านได้สร้างได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู