ดิฉัน นางสาววรรณวิสา ยศนีย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองลุมพุก บ้านทุ่งบ่อ บ้านเก่าโก บ้านบง บ้านหนองแอ่ บ้านคู บ้านดอนกลาง บ้านโสกดินแดง บ้านโคกพงาด บ้านหนองจาน บ้านโคกเมฆ บ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านคู และบ้านหนองผักบุ้ง ในการปฏิบัติงานได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการนำความรู้สู่ชุมชน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป้าหมาย การอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) และกิจกรรมท่องเที่ยว 1 day trip ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ได้ประสานงานไปยังผู้นำชุมชนและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคู เพื่อขอใช้สถานที่ในชุมชนและหอประชุมในการจัดกิจกรรมการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และการอาชีพใหม่ด้านการปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนและการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ณ กลุ่มปลูกผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการคืนองค์ความรู้สู่ชุมชนในด้านการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านคูและกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษบ้านโนนสะอาด โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์เลิศภูมิ จันทร์เพ็ญกุล ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา และดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพใหม่ด้านปศุสัตว์ (สัตว์น้ำ) ณ บ้านโนนสะอาด ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการให้ความรู้ด้านการผสมอาหารสัตว์น้ำ เพื่อให้สัตว์น้ำได้รับโปรตีนที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการจัดการพันธุ์สัตว์น้ำ อาหาร โรค และอาชีพเสริมด้านสัตว์น้ำการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ วัตถุดิบ และขั้นตอนที่น่าสนใจ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผศ.ดร.บรรเจิด สอนสุภาพ และผู้ช่วยวิทยากร คือ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการนำความรู้สู่ชุมชนและการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป้าหมาย ณ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการการนำเอาความรู้สู่ชุมชน การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าไหมและผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์และผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบการท่องเที่ยว 1 day trip ณ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การท่องเที่ยว 1 day trip โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์และผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ร่วมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว 1 day trip ตำบลบ้านคู ณ ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในเรื่องของการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยวในตำบลบ้านคู โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับตามแผนที่วางไว้ โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดร.กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์และผศ.ดร.นฤมล สมคุณา

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการและจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน ได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

ปัญหา/อุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา

เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นและมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้สมาชิกในชุมชนบางส่วนเกิดความวิตกกังวลทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชนทุกคน

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

  1. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน/ประสบการณ์การทำงานในแต่ละครั้ง
  2. ได้เรียนรู้ถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างคนในทีม
  3. ได้เรียนรู้วิธีการผสมอาหารสัตว์น้ำและการผลิตอาหารสัตว์น้ำต้นทุนต่ำ
  4. ได้เรียนรู้ถึงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
  5. ได้เรียนรู้ถึงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป้าหมายและกิจกรรม 1 day trip

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(2) ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานต่อไป ดังนี้
1. คืนองค์ความรู้ทั้งหมดให้กับชุมชน เพื่อเป็นการนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อไป
2. จัดกิจกรรม One Day Trip ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของตำบล โดยการพาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่น่าสนใจแบบวันเดียวไปเช้าเย็นกลับ ตามแผนที่วางไว้
3. จัดทำรายงานสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำรูปเล่มรายงานปิดโครงการ
4. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคมต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู