ข้าพเจ้านายทรรศพล สีหัวโทน ประเภทนักศึกษา AG02-2 ปฏิบัติงานใน ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ กำลังศึกษาอยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

การทำงานในครั้งนี้ในช่วงของการทำงานเดือนพฤษภาคม เดือนนี้ข้าพเจ้าได้ร่วมสืบค้นข้อมูลชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานประเภทประชาชนทั่วไปและบัณฑิตจบใหม่ ทีมผู้ทำงานประชุมกันผ่านทาง Google meet เพื่อได้เห็นถึงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านใน ตำบลนาโพธิ์ทั้ง 14 หมู่และการเลือกหมู่บ้านที่มีความโดดเด่นตัวเพื่อเข้าสู่การพัฒนาต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู