1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรคกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรคกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

         กระผม นายอิทธิพร ปุริเส ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 25 ก.ค. 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์เพื่อชี้แจงและแก้ไขงานที่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ
วันที่ 28 ก.ค. 2564 สรุปรายงานผลไตรมาสที่ 1-2 พร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยนำเสนอผ่านทางระบบ online
วันที่ 2 ส.ค. 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลเรื่องสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 6 ส.ค. 2564

วันที่ 8 ส.ค. 2564 อบรมออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรคกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดย สพ. ญ. เบญญา เบญจศรีรักษ์

มาตรฐานการเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์
         มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์ นี้กำหนดขึ้นเป็นมาตรฐานเพื่อให้ฟาร์มที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นฟาร์มที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งมาตรฐานนี้เป็นที่ยอมรับ ได้ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้ได้การรับรองจากกรมปศุสัตว์ และถือเป็นเกณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐานสำหรับฟาร์มที่จะได้รับการรับรอง

 วัตถุประสงค์

          มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่พื้นเมืองอินทรีย์นี้กำหนดวิธีปฏิบัติ การจัดการฟาร์ม การจัดการด้านสุขภาพสัตว์และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ได้ไก่พื้นเมืองอินทรีย์ที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมแก่ผู้บริโภค

องค์ประกอบของฟาร์ม

 1.  ทำเลที่ตั้งของฟาร์ม

            1.1   อยู่ในบริเวณที่มีการการคมนาคมสะดวก

            1.2   สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคจากภายนอกเข้าสู่ฟาร์มได้

            1.3   อยู่ห่างจากแหล่งชุมชนโรงฆ่าสัตว์ปีก ตลาดนัดค้าสัตว์ปีก และเส้นทางที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีก

             1.4   อยู่ในทำเลที่มีแหล่งน้ำสะอาดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำใช้  เพื่อการบริโภคอย่างเพียงพอตลอดปี

             1.5   ควรได้รับความยินยอมจากองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

             1.6   เป็นบริเวณที่ไม่น้ำท่วมขัง

             1.7   เป็นบริเวณที่โปร่ง อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี มีต้นไม้ให้ร่มเงาภายในฟาร์ม

2.  ลักษณะของฟาร์ม

            2.1   เนื้อที่ของฟาร์ม ต้องมีเนื้อที่เหมาะสมกับขนาดของฟาร์ม โรงเรือน

            2.2   การจัดแบ่งพื้นที่ ต้องมีเนื้อที่กว้างขวางเพียงพอ สำหรับการจัดแบ่งการก่อสร้างอาคารโรงเรือนอย่างเป็นระเบียบ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและไม่หนาแน่นจนไม่สามารถจัดการด้านการผลิตสัตว์การควบคุม
โรคสัตว์ สุขอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ตามหลักวิชาการ ฟาร์มจะต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ฟาร์มเป็นสัดส่วนโดยมีผังแสดงการจัดวางที่แน่นอน

             2.3  ถนนภายในฟาร์ม ต้องใช้วัสดุคงทน มีสภาพและความกว้างเหมาะสม สะดวกในการขนส่งลำเลียงอุปกรณ์ อาหารสัตว์ รวมทั้งผลผลิตเข้า-ออกจากภายในและภายนอกฟาร์ม

             2.4  บ้านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน อยู่ในบริเวณอาศัยโดยเฉพาะไม่มีการเข้าอยู่อาศัยในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ บ้านพักต้องอยู่ในสภาพแข็งแรงสะอาด เป็นระเบียบไม่สกปรกรกรุงรัง มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนเจ้าหน้าที่ ต้องแยกห่างจากบริเวณเลี้ยงสัตว์พอสมควร สะอาด ร่มรื่น มีรั้วกั้นแบ่งแยกจากบริเวณเลี้ยงสัตว์ตามกำหนดอย่างชัดเจน

   3.  ลักษณะของโรงเรือน

          โรงเรือนที่จะใช้เลี้ยงไก่ควรมีขนาดที่เหมาะสมกับจำนวนไก่ที่เลี้ยง ถูกสุขลักษณะ สัตว์อยู่สบาย

การจัดการฟาร์ม

   1. การจัดการด้านโรงเรือน

        1.1 โรงเรือนและที่ให้อาหาร ต้องสะอาดและแห้ง

        1.2 โรงเรือนต้องสะดวกในการปฏิบัติงาน

        1.3 ต้องดูแลซ่อมแซมโรงเรือนให้มีความปลอดภัยต่อไก่และผู้ปฏิบัติงาน

        1.4 มีการทำความสะอาดโรงเรือนและอุปกรณ์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคตามความเหมาะสม

        1.5 มีการจัดการโรงเรือน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำไก่เข้าเลี้ยง

2. การจัดการด้านบุคลากร

        2.1  ต้องมีจำนวนแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับจำนวนสัตว์ที่เลี้ยง มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน  นอกจากนี้บุคลากรภายในฟาร์มทุกคนควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

        2.2 ให้มีสัตวแพทย์ควบคุมกำกับดูแลด้านสุขภาพสัตว์ และสุขอนามัยภายในฟาร์ม โดยสัตวแพทย์ต้องมีใบอนุญาตประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นหนึ่งและได้รับใบอนุญาตควบคุมฟาร์มจากกรม
ปศุสัตว์

 3. คู่มือการจัดการฟาร์ม

       ผู้ประกอบการฟาร์มต้องมีคู่มือการจัดการฟาร์มแสดงให้เห็นระบบการเลี้ยงการจัดการฟาร์มระบบบันทึกข้อมูล การป้องกันและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพสัตว์และสุขอนามัยในฟาร์ม

 4. ระบบการบันทึกข้อมูล

          4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารฟาร์ม ได้แก่ บุคลากร แรงงาน

          4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการด้านการผลิต ได้แก่ ข้อมูลตัวสัตว์ ข้อมูลสุขภาพสัตว์ ข้อมูลการผลิตและข้อมูลผลผลิต

 5. การจัดการด้านอาหารสัตว์

          5.1 คุณภาพอาหารสัตว์

                –  แหล่งที่มาของอาหารสัตว์

                –  ภาชนะบรรจุและการขนส่ง

ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์

         ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ควรสะอาด ไม่เคยใช้บรรจุวัตถุมีพิษ ปุ๋ย หรือวัตถุอื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ สะอาด แห้ง กันความชื้นได้ ไม่มีสารที่จะปนเปื้อนกับอาหารสัตว์ ถ้าถูกเคลือบด้วยสารอื่นๆ สารดังกล่าวต้องไม่เป็นอันตรายต่อสัตว์

การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์

          ควรมีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์อย่างง่าย นอกจากนี้ต้องสุ่มตัวอย่างอาหารสัตว์ส่งห้องปฏิบัติการที่เชื่อถือได้ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพและสารตกค้างเป็นประจำ และเก็บบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ไว้ให้ตรวจสอบได้

        5.2 การเก็บรักษาอาหารสัตว์

                    ควรมีสถานที่เก็บอาหารสัตว์แยกต่างหาก กรณีมีวัตถุดิบเป็นวิตามินควรเก็บไว้ในห้องปรับอากาศ ห้องเก็บอาหารสัตว์ต้องสามารถรักษาสภาพของอาหารสัตว์ไม่ให้เปลี่ยนแปลง สะอาด แห้ง ปลอดจากแมลงและสัตว์ต่างๆ ควรมีแผงไม้รองด้านล่างของภาชนะบรรจุอาหารสัตว์

การจัดการด้านสุขภาพสัตว์

    1. ฟาร์มจะต้องมีระบบเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2. การบำบัดโรค

               2.1 การบำบัดโรคสัตว์ ต้องปฏิบัติตาม พรบ.ควบคุมการประกอบการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. 2505

               2.2 การใช้ยาสำหรับสัตว์ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ยาสำหรับสัตว์ (มอก.7001-2540)

การจัดการสิ่งแวดล้อม

     วิธีการกำจัดของเสีย สิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมถึงขยะต้องผ่านการกำจัดอย่างเหมาะสม

 

ภาพที่1 การทำคอกพักสัตว์ป่วย

ภาพที่2 การเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ

ภาพที่3 การเลี้ยงไก่พื้นเมืองให้ปลอดภัยจากโรค

               กลุ่ม AG01(2) ของเราได้ร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลไตรมาส 1 และ 2 และได้จัดทำ PowerPoint เพื่อทำการนำเสนอผ่านให้กับทาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปการทำงานของแต่ละเดือนให้รับทราบ และหลักในการทำงานของเดือนต่อไป

ภาพที่4-8 ทำรายงานสรุปผลไตรมาส 1 และ 2 และได้จัดทำ PowerPoint เพื่อทำการนำเสนอผ่านให้กับทาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การฝึกทักษะผ่านแล้วทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

แผนปฏิบัติงานต่อไป  

   ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนสิงหาคม-กันยายน 2564 โดยทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP มีแผนการดำเนินงานต่อใน​วันที่ 3, 10 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงวิชาการ กิจกรรมการออกแบบโลโก้และการขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ และการทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ โดยวิทยากร อ. เลิศภูมิ และผู้ช่วยวิทยากร 2 ท่าน คือ ผศ.ดร. นฤมล สมคุณา และ ดร. กันตพัฒน์ รัตนสินธุพงศ์ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อื่นๆ

เมนู