1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564

กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กระผม นายบารมี พันธ์ศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข

 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์        

•อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม และชี้แจงรายละเอียดกำหนดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย

•คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสผู้ดูแลวัดบ้านหนองดุม เพื่อขอใช้พื้นที่หอประชุมในการจัดกิจกรรมการอบรม

•คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

•คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

•คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ชนิดต่างๆ และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

•อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และการขอใช้สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

 ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อย4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย ของกลุ่มทอผ้ามือ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)

การทอผ้ามือของตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีกลุ่มทอผ้ามือทั้งหมดจำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองบัว

2.กลุ่มทอผ้ามือบ้านตูมน้อย

3.กลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม

4.กลุ่มทอผ้ามือบ้านปะคำดง

กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างจากแม่ลาย ณ วัดบ้านหนองดุม       

ในกิจกรรมการออกแบบลวดลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างจากแม่ลายนั้น เป็นกิจกรรมที่มีมาเพื่อให้ความรู้แก่ชาวบ้านในกลุ่มทอผ้า โดยกระผมมีหน้าที่ในส่วนของการเตรียมสถานที่ และช่วยดูแลชาวบ้านหากชาวบ้านคนใดมีเรื่องที่สงสัยจากวิทยากรที่มาให้ความรู้ นอกจากนี้กระผมและทีมงานAG01(1)ยังได้ร่วมมือและร่วมใจกันออกแบบลายผ้าไหม ได้ออกมาเป็นลวดลายต่างๆที่มีความสวยงาม ซึ่งทำให้เกิดความประทับใจทั้งชาวบ้านและทีมงานAG01(1)รวมไปถึงทั้งอาจารย์และวิทยากร นอกจากนี้ในกิจกรรมออกแบบลวดลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างจากแม่ลาย ยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆทั้งที่เคยรู้และไม่รู้ของชาวบ้านและทีมงานAG01(1) เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดมิตรภาพรวมไปถึงความสนุกสนามที่ได้ความรู้ไปด้วย

รูปภาพประกอบกิจกรรม ณ วัดบ้านหนองดุม

 

 

รูปแบบลวดลาย

1.ลายแถบแนวนอน เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันในแนวนอน

2.ลายแถบแนวตั้ง เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันยาวตามแนวตั้ง

3.ลายแถบแนวเฉียง เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันเอียงจากแนวไปทางใดทางหนึ่ง

4.ลายแถบลักษณะเส้นหยก หรือเส้นซิกแซก เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันในลักษณะสลับฟันปลา

5.ลายแถบลักษณะตาหมากรุก เกิดจากการผูกประกอบลายลงในพื้นที่ที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมตารางเล็กๆ ที่เท่ากัน โดยสลับลายกับช่องว่างเหมือนตารางหมากรุก

6.ลายแถบลักษณะขั้นบันได เกิดจากการผูกประกอบลายเรียงต่อกันลดหลั่นกันเป็นลำดับไปตามแนวเฉียง

7.ลายที่มีลักษณะเป็นแผ่นผืน เกิดจากการจัดประกอบตัวลาย หรือแม่ลายต่อเข้าด้วยกันจนเต็มพื้นที่ต่อเนื่องสัมพันธ์กัน

           

ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

   ในการสำรวจนี้นั้นได้ดำเนินการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเดือนสิงหาคม  โดยได้ผลดังนี้ ในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคเกือบแทบทุกพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งส่วนมากพบคนที่มีเชื่อในผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งทำให้อาจมีชาวบ้านในพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อทำให้หมู่บ้านในพื้นที่บางหมู่บ้านทำการปิดหมู่บ้านอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีส่วนมากมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อพอสมควร และชาวบ้านบางคนได้รับวัคซีนป้องกันในเบื้องต้นแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทำงาน และผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ครบถ้วนทุกคนดี ก็ยังต้องติดตามการให้บุคคลต่างๆเตรียมพร้อมที่จะรับวัคซีย และนอกจากนี้ชาวบ้านมีความรู้วิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ถูกสุขลักษณะหรือถูกหลักอนามัย อาทิ การปรุงอาหารให้สุก การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ช้อนกลาง และการดูแลสุขภาพของตนเองจากสมุนไพรในท้องถิ่น ซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมายังไม่มีประกาศจากทางอบต.เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวัง การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และทางตำบลยังมีมาตรการของผู้ที่มาจากต่างจังหวัดต้องกักตัว14 วันทุกกรณี

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                                                

   ในช่วงนี้เนื่องจาการลงพื้นที่ติดทั้งปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นในการลงพื้นที่ด้วยการหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบ่อยครั้ง และเว้นระยะห่างทางสังคมจากกลุ่มชาวบ้าน และกระผมซึ่งทำงานในประเภทนักศึกษา กำลังอยู่ในช่วงสอบกลางภาคเรียน อาจทำให้ต้องเตรียมตัวทำงานอ่านหนังสือเตรียมสอบ จึงทำให้การลงพื้นที่บางครั้งอาจไม่ได้ลงพื้นที่ไปกับทีมงาน AG01(1)ด้วย แต่อย่างไรก็ตามมีการแบ่งเบาภาระงานต่างๆจากคนที่ไปลงพื้นที่มาช่วยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารหรืองานกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ของตำบลตูมใหญ่         

   ในเดือนสิงหาคมนี้กระผมได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การที่จะกล้าแสดงออกในการพูดคุยกับชาวบ้านที่ไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนและยังได้เรียนรู้การทำงานกับร่วมกับชาวบ้านหรือการช่วยเหลือชาวบ้านในกลุ่มทอผ้าไหมของหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งที่กล่าวมาสามารถเก็บเป็นประสบการณ์หรือแนวคิดดีดีไปใช้เป็นความรู้ติดตัวได้ในอนาคตต่อไปได้

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ดังนี้

1. นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ และกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม และบ้านปะคำดง

2. วันที่ 20 สิงหาคม 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

3. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

4. วันที่ 17 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู