1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) การอบรมออกแบบลวดลายผ้าไทย บ้านหนองดุม และกิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) การอบรมออกแบบลวดลายผ้าไทย บ้านหนองดุม และกิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(1) การอบรมออกแบบลวดลายผ้าไทย บ้านหนองดุม และกิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

             ดิฉันนางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นสำรวจกลุ่มทอผ้าไหม 1หมู่บ้าน บ้านปะคำดง ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจด้านการทอผ้าไทยให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นอาชีพหลักที่หารายได้ให้คนในชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะ AG01(1) –  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมการออกแบบลายผ้าไทยและแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม

คณะ AG01(1) – ลงพื้นที่กิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะ AG01(1) – ประสานงานกับผู้นำผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้กลุ่มผ้าทอเข้าอบรมการออกแบบลายผ้าไทย

คณะ AG01(1) – คณะผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ AG01(1) -คณะผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอมือด้วยเทคนิคสร้างลายจากแม่ลาย โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ AG01(1) –อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การสรุปบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคมและการติดตามผลการทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้า

 ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านและTDGA ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดอบรมกิจกรรม การย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติ และการออกแบบลายผ้า (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มการทอผ้าไทย (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) ทั้ง 4 หมู่บ้าน คือกลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองบัว  กลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม กลุ่มทอผ้ามือบ้านตูมน้อย  กลุ่มทอผ้ามือบ้านปะคำดง  มีสมาชิกทั้งหมดรวม 75 คน ซึ่งจะมีทั้งสมาชิกที่ทอผ้าไหมและผ้าฝ้าย การทอผ้าไทย สมาชิกจะทอผ้าที่บ้านของตนเอง ไม่ได้รวมกลุ่มกันทำ แต่เมื่อมีการประชุมประจำเดือนสมาชิกถึงจะรวมกลุ่มกันทอผ้า การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ เป็นการจดแบบต่อเนื่องทุกปี

กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติ

การทดสอบการติดของสีเบื้องต้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านกลไกลทางการตลาดให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้กระบวนการในการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติ เพื่อที่จะนำความรู้และวิธีการที่ได้ไปใช้ในการผลิต รวมถึงการผลิตอุตสาหกรรมผ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ชุมชน และการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้รับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของกลุ่มทอผ้าในตำบลตูมใหญ่

กิจกรรมการออกแบบลายผ้าทอด้วยเทคนิคสร้างลาย

เป็นการออกแบบจากผ้าที่ทอ จากผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ ได้ให้ความรู้โดยวิธีการนำผ้าที่ทอแล้วมาออกแบบลวดลายสร้างลายธรรมดาที่มีลักษณะเรียบง่ายขึ้นเพียง 1 รูป แล้วผูกเป็นลวดลายต่างๆ และมีเอกลักษณ์ประจำหมู่บ้านเป็นที่สนใจสร้างยอดขายจากที่มีอยู่ให้มากขึ้น

กิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

     ปฏิบัติงานลงพื้นที่ติดป้ายชื่อพันธุ์พืชร่วมกับ อบต.ตูมใหญ่ และปราชญ์ชาวบ้านในเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นบ้านตูมน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯซึ่งมีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 26 ไร่ทำให้ได้เห็นถึงการลดลงของป่าอนุรักษ์ในชุมชน เนื่องมาจากการบุกรุกพื้นที่ของประชาชนบางส่วน และการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าอนุรักษ์ จึงทำให้พืชพื้นเมือง และพืชสมุนไพรที่เคยอุดมสมบูรณ์เหลืออยู่ไม่มากนัก

ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในตำบลตูมใหญ่ รู้เกี่ยวกับโรคระบาดแต่ไม่รู้ถึงวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิค-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การกินอาหาร วิธีการล้างมือ การออกจากพื้นที่เสี่ยง การเว้นระยะห่าง ทำให้คนในชุมชนตื่นตระหนกในช่วงแรกที่มีโรคระบาดเข้ามาในจังหวัดส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพค้าขายการเดินทางไปทำงานของคนในชุมชน

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

พบปัญหาด้านสำรวจกลุ่มทอผ้าไหมทอมือเนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อโควิด จำนวนหลายราย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มทอผ้าไหมทอมือได้ไม่เต็มที่ส่งผลให้ได้ข้อมูลยังไม่ครบ 100% ไม่ว่าอย่างก็ตามเจ้าหน้าที่ปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสุขภาพ จึงมีผู้นำชุมชนและ อสม.คัดกรองก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

-ได้ผสานงานและวางแผนก่อนลงพื้นที่

-ได้เรียนรู้การผสานงานการทำงานกับผู้นำในชุมชน

-ได้เข้าใจปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ดังนี้

-นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ และกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม และบ้านปะคำดง

-วันที่ 20 สิงหาคม 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

-วันที่ 27 สิงหาคม 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

– วันที่ 17 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู