ข้าพเจ้านายกิตติกานต์ ตุ้มไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งผลผลิตที่ได้จากการเกษตร ได้แก่ ข้าว อ้อย ยางพารา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมต่างๆ อีกด้วย ในพื้นที่ของอำเภอนาโพธิ์ก็เช่นกัน มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว

สถานการณ์โรคระบาด โควิด-19 ในปัจจุบันส่งผลต่อรายได้จากการประกอบอาชีพหลักของคนในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ คนในพื้นที่บางส่วนจึงหาอาชีพเสริม เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่ง ซึ่งวันนี้ข้าพเจ้าจะพาไปชมการเลี้ยงจิ้งหรีดของคนในพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

ครัวเรือนที่มีการเลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่บ้านหนองหว้ามีประมาณ 5% ส่วนใหญ่ที่เลี้ยงจะเลี้ยงในบ่อที่มีการจัดทำขึ้น โดยใช้เหล็กเป็นโครง ใช้กระเบื้องเป็นตัวกั้นรอบบ่อ และปิดด้วยตาข่ายด้านบน

อุปกรณ์ภายในบ่อประกอบด้วยแผงไข่ ถาดสำหรับใส่น้ำ ฟิวเจอร์บอร์ดสำหรับใส่อาหาร และถาดสำหรับใส่ดินซึ่งใช้สำหรับการวางไข่ของจิ้งหรีด ในส่วนของอาหารที่ให้จิ้งหรีดคืออาหารไก่เล็กบดละเอียด และมีการนำรำข้าวมาให้เป็นอาหารบ้างบางครั้ง

การเลี้ยงจิ้งหรีดจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน นับจากวันฟักออกมาเป็นตัว จึงจะนำออกมาจำหน่ายหรือบริโภคได้ ซึ่งวัฏจักรของจิ้งหรีดจะใช้เวลาฟักตัวประมาณ 10 วัน หลังจากการวางไข่ หลังจากฟักออกมาเป็นตัวประมาณ 40 วันจะเกิดการวางไข่ของจิ้งหรีดอีกรอบ และผู้เลี้ยงจะให้เวลา 5 วันสำหรับการวางไข่ของจิ้งหรีด

การจำหน่ายจิ้งหรีด  มีการนำจิ้งหรีดบางส่วนไปผ่านกระบวนการประกอบอาหารแล้วจำหน่ายในพื้นที่ ส่วนที่ยังไม่ตายก็จำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่ และอีกส่วนหนึ่งจะมีคนมารับซื้อ โดยราคาจะอยู่ที่ประมาณกิโลละ 200 บาท บางครัวเรือนยังมีการจำหน่ายไข่ของจิ้งหรีดอีกด้วย

การเลี้ยงจิ้งหรีดของคนในพื้นที่บ้านหนองหว้า หมู่ 11 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ ถือว่าเป็นอาชีพเสริมที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นอาชีพหลักได้ แนะนำสำหรับผู้ที่อยากริเริ่มการเลี้ยงจิ้งหรีด สามารถประยุกต์ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ตนเองมีมาใช้แทนอุปกรณ์ดังกล่าวข้างต้นได้เช่นกัน

อื่นๆ

เมนู