1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องโดยเจ้าหนี้คุกคามทวงหนี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและครอบครัว(กู้หนี้นอกระบบ) ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องโดยเจ้าหนี้คุกคามทวงหนี้ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและครอบครัว(กู้หนี้นอกระบบ) ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

19ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ  คำยา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) เข้าสู่เดือนที่ 8 ของระยะเวลาของโครงการนี้ ทำให้เดินทางมาไกลอีก 4 เดือนก็หมดสัญญาแล้ว เราได้พัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นการปฏิบัติงานของข้าพเจ้าเป็นเป็นตำแหน่งของ กพร ซึ่งทำงานในหน่วยงานของรัฐทำให้เรามีความรู้ในทางวิชาการและการปฏิบัติที่ต่าวจากรายตำบล หน้าที่ในเดือนนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งงานในสำนักงาน งานส่วนราชการ และการทำโรงพยาบาลสนาม การฉีดวัคซีน หลายอย่างที่เพิ่มเข้ามาทั้งงานที่เรารับผิดชอบคือ ศูนย์ดำรงธรรม ก็มีประชาชนเข้ามาใช้บริการอยู่เสมอ การทำงานในเดือนนี้ทำให้เราได้มีความมีความรู้และทักษะในการทำงานเพิ่มมากขึ้น  แต่เราก็ต้องอุปสรรคในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและทำให้เราต้องมีความระมัดระวังในการทำงาน ทั้งการลงพื้นที่และการจัดกรรมต่างๆในตำบล ต้องมีการร่วมกิจกรรม ซึ่งการลงพื้นที่แต่ครัง้ก็เกิดความเสี่ยงในการจัดกิจกรรม รวมทั้งประชาชนมาใช้บริการ ต้องพบปะผู้คนมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการให้บริการกับประชาชน  แต่มันก็คือประสบการณ์ของเราที่ได้มาให้บริการและทำประโยชน์เพื่อสังคม และเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตัวเองและจะรักษาสิ่งดีๆ และความเสียสละแบบนี้ให้ได้ตลอดจนกว่าเราจะประสบผลสำเร็จในชีวิต

การทำงานในเดือนนี้ถึงแม้จะเป็นเดือนที่ลงพื้นที่บ่อยที่สุด ทั้งงานจิตอาสา แต่ก็เป็นเรื่องที่ดี มีความสุขในการทำงาน เพื่อนร่วมงานน่ารักเอ็นดูเราทุกอย่างท่านปลัดและนายอำเภอก็เป็นกันเองดูแลเป็นอย่างดี ทำให้การทำงานลุล่วงไปได้ด้วยดี งานออกมาสมบูรณ์เป็นที่พอใจของทุกคน ชาวบ้านที่เข้ามาบริการก็พอใจในการที่เราให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษา และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้อย่างทันเวลา  และสนุกกับงานที่ทำพอใจในผลงานของตัวเอง เป็นสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับเราและเป็นสิ่งผลักดันให้เราไม่ทิ้งความฝันในการเป็นข้าราชการในอนาคต

 

               

อื่นๆ

เมนู