หลักสูตร: AG02-(01) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาว จุฬาลักษณ์ เจือรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่

ในเดือนสิงหาคมผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองและ อาจารย์อารยา มุสิกา ได้เข้าร่วมอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อพัฒนาสินค้าในท้องถิ่นของชุมชนตำบลบัวทอง ทางเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ จิรายุ มุสิกา และ อาจารย์ ธนวรรณ มุสิกา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม โดดเด่นสะดุดตา หรือมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากสินค้าอื่นในตลาด จะมีความได้เปรียบในการดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค และส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างจุดขายโดยนำไปเป็นของฝากที่สามารถสร้างความประทับใจระหว่างผู้ให้และผู้รับ ได้เป็นอย่างดี

สิ่งที่ได้รับ

1.ได้ความรู้เรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ดูสวยงามเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการตลาด

2.ได้ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

3.สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดได้กับทุกๆสินค้าที่เราต้องการพัฒนาในอนาคตได้

 

อื่นๆ

เมนู