ข้าพเจ้านางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณศรี ประเภทนักศึกษา ต.ศรีสว่าง (03) อ.นาโพธิ์ หลักสูตร: AG02-03 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOPโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในวันที่23 กรกฎาคมที่ผ่านมา ทางตำบลศรีสว่างได้มีการประชุม(ออนไลน์) เกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำมาแล้วและวางแผนดำเนินกิจกรรมของเดือนสิงหาคม เช่นการจัดทำวิดิโอท่องเที่ยวชุมชนนวีตวิถีหมู่บ้านทอผ้าและเกษตรกรอนทรีย์และการจัดทำคลิปดำเนินงานเพื่อใช้ในไตรมาส 2 ในวันที่ 24 กรกฎาคม เวลา 13.00 น. ได้ร่วมอบรม(ออน์ไลน์)เรื่อง…การเขียนบทความและรายงานประจำเดือน ในวันที่ 7 สิหาคม ก็ได้เข้าร่วมการประชุม(ออนไลน์)เพื่อเเจกเเจงหน้าที่ในการจัดงอบรมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจตำบลศรีสว่าง ในวันที่13 สิงหาคมที่ผ่านมาทางผู้ดูเเลตำบลศรีสว่างได้จัดปรัชุม (ออนไลน์) อีกครั้ง เพื่อเเจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการปฏิบัติงาน เช่น การเขียนบทความ การเขียนรายงาน การขาด การลากิจ ลาป่วย และเเจ้งเรื่องเงินเดือนที่ล่าช้า เป็นต้น

สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถเดินทางไปอบรมหรือร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทางตำบลได้ จึงได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ดูเเลตำบลศรีสว่างขอทำงานที่บ้านและร่วมประชุมทุกครั้ง

 

ประชมออนไลน์

ภาพบรรยากาศการร่วมกิจกรรมของทีมงานตำบลศรีสว่าง

 

อื่นๆ

เมนู