ข้าพเจ้านางสาวเกศกนก สิ่วไธสง ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02-(3) ตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร: AG02-(3) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน ตำบลศรีสว่าง ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อจัดทำวิดีทัศน์การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง  ได้เก็บข้อมูลรูปภาพและวิดิโอ จากคนในพื้นที่ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวของตำบลศรีสว่างนั้น หลักๆจะเป็น วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีหมู่บ้านที่ทีมงานเลือกคือบ้านเมืองน้อย มีความเด่นชัดในด้านการทอผ้าไหม เครื่องจักรสาน ทีมงานจึงได้ลงพื้นที่ขอเก็บข้อมูลภาพและวิดิโอเพื่อจะได้นำไปตัดต่อเป็นวิดิทัศน์ในลำดับถัดไป

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนามากักตัวในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ข้าพเจ้าและทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลศรีสว่าง พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการจัดประชุมออนไลนผ่าน (Google Meet) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของ ตำบลบัวทอง,ตำบลนาโพธิ์ และตำบลศรีสว่าง โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลได้เน้นยำการเขียนรายงานและบทความให้ถูกต้องตามที่โครงการกำหนด

 

อื่นๆ

เมนู