ข้าพเจ้านายมารุต  เนตรวิลา ประเภทประชาชน หลักสูตร: AG02-01 โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคม กลุ่มผู้ปฏิบัติงานตำบลบัวทองและอาจารย์ประจำตำบล ได้มีเป้าหมายในการจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์  ให้มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้แก่ชุมชน โดยการจัดกิจกรรม ให้ทุกคน ช่วยออกแบบความคิดสร้างสรรค์ ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม ระดมสมองกัน ช่วยกันออกแบบ ให้มีความทันสมัยแปลกใหม่ ดูสะดุดตา  ภายในกิจกรรม ได้พบปะคุยกันเเลกเปลี่ยนความรูู้กัน ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  โดยวิทยากร อาจารย์จิรายุ มุสิกา ที่มาให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้เหล่านี้สามารถที่จะนำไปต่อยอดให้เกิดรายได้แก่คนในชุมชนต่อไปยังสามารถสร้างจุดขายโดยนำไปเป็นของฝากที่สามารถสร้างความประทับใจระหว่างผู้ให้และผู้รับ ได้เป็นอย่างดีและทำให้ชาบ้านมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม

 

อื่นๆ

เมนู