ดิฉันนางสาวนงลักษณ์ แก้วคำชาติ ประเภทประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายการลงพื้นที่เก็บข้อมูลระบบจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว U2T และได้ทำการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP เกี่ยวกับการทอผ้าไหมและออกแบบลายผ้าไหมมัดหมี่

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

วันที่ 21 ก.ค. 2564 ประชุมออนไล์กับอาจารย์และประชุมกลุ่มใหญ่เพื่อติดตามงานและวางแผนงานต่อ

วันที่ 25 ก.ค. 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์เพื่อชี้แจงและแก้ไขงานที่จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการ

วันที่ 28 ก.ค. 2564 สรุปรายงานผลไตรมาสที่ 1-2 พร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยนำเสนอผ่านทางระบบ online

วันที่ 2 ส.ค. 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์เรื่องสถานที่ที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 6 ส.ค. 2564

วันที่ 3 ส.ค. 2564 ลงพื้นที่ติดตามขั้นตอนการทอผ้าไหม(ออกแบบลายใหม่) บ้านโนนตะคร้อ และติดต่อเรื่องอุปกรณ์และสถานที่ที่จะจัดอบรมให้กับชาวบ้านในวันที่ 6 ส.ค. 2564

     

วันที่ 5 ส.ค. 2564 เตรียมจัดสถานที่จัดกิจกรรมอบรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ ณ ใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนวัดสระทอง

วันที่ 6 ส.ค. 2564 ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ ณ ใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนวัดสระทอง
      การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ ณ ใต้ถุนอาคาร 3 โรงเรียนวัดสระทอง มีวิทยากรมาให้ความรู้กับชาวบ้านเรื่องสี การจัดโครงสี การผสมสี เพื่อให้ชาวบ้านนำเทคนิคที่วิทยากรได้ให้ความรู้ไปปรับใช้ในการทอผ้าไหม เพราะในบางครั้งไปซื้อสีแล้วสีนั้นหมดก็สามารถนำเทคนิคที่ได้อบรมไปมาปรับใช้ได้และยังเป็นการลดต้นทุนในการผลิตอีกด้วย ในกิจกรรมวันนั้นมีการแบ่งกลุ่มเพื่อให้ชาวบ้านลงสีในกระดาษโดยใช้รูปเดียวกันแต่ละกลุ่มจะลงสีคนละแบบ เช่น กลุ่มที่ 1 สีวรรณะเย็น กลุ่มที่ 2 สีวรรณะร้อน กลุ่มที่ 3 สีคู่ตรงข้าม กลุ่มที่ 4 สีคู่ตรงข้ามใกล้เคียง และกลุ่มที่ 5 สีคู่ตรงข้ามระยะเท่าๆกัน 4 สี ผลที่ได้ออกมาคือชาวบ้าน แต่ละคนจะได้ลวดลายที่ต่างกันถึงแม้ว่าจะอยู่กลุ่มเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้ยังได้ลายผ้าไหมรูปแบบใหม่ๆอีกด้วย

      วงจรสี หมาย ถึง การนำเอาแม่สีธรรมชาติทั้ง 3 สี คือ สีเหลือง สีแดง สีน้ำเงิน มา ผสมกัน เกิดสีใหม่ และนำมาจัดเรียงอย่างเป็นระบบ เรียกว่าวงจรสี รวม12 สี หรือเกิดจากการผสมสีด้วยกัน 3 ขั้นตอน
สีขั้นที่ 1 คือ แม่สี ประกอบด้วยสี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีที่ไม่สามารถ ผสมได้จากสีใดๆ
สีขั้นที่ 2 คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1 หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน จะทำให้ เกิดสีใหม่ 3 สี ได้แก่
                     สีแดง + สีเหลือง = สีส้ม
                     สีแดง + สีน้ำเงิน = สีม่วง
                     สีเหลือง + สีน้ำเงิน = สีเขียว
สีขั้นที่ 3 เกิดจากนำเอาแม่สีมาผสมกับสีขั้นที่ 2 โดยจะได้สีใหม่เพิ่มอีก 6 สี ดังนี้
                      สีแดง + สีม่วง = สีม่วงแดง
                      สีแดง + สีส้ม = สีส้มแดง
                      สีเหลือง + สีส้ม = สีส้มเหลือง
                      สีเหลือง + สีเขียว = สีเขียวเหลือง
                      สีน้ำเงิน + สีม่วง = สีม่วงน้ำเงิน
                      สีน้ำเงิน + สีเขียว = สีเขียวน้ำเงิน

สีกลาง (Muddy Colors)
       สีกลาง ในความหมายนี้เป็นสีที่เข้ากับสีได้ทุกสี ได้แก่ สีน้ำตาล สีขาว สีเทาและดำ สีเหล่านี้เมื่อนำไปใช้งานลดความรุนแรงของสีอื่นและจะเสริมให้งานดูเด่นยิ่งขึ้น

       1.วรรณะสีร้อน (WARM TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง สีในวรรณะร้อนนี้จะไม่ใช่สีสดๆ ดังที่เห็นในวงจรสีเสมอไป เพราะสีในธรรมชาติย่อมมีสีแตกต่างไปกว่าสีในวงจรสี ถ้าหากว่าสีใดค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่น สีน้ำตาลหรือสีเทาอมทอง ก็ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน

       2.วรรณะสีเย็น (COOL TONE) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ำเงิน สีน้ำเงิน สีม่วงน้ำเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ำเงินและสีเขียวก็เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีดำ สีเขียวแก่ เป็นต้น จะสังเกตได้ว่าสีเหลืองและสีม่วงอยู่ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น ถ้าอยู่ในกลุ่มสีวรรณะร้อนก็ให้ความรู้สึกร้อนและถ้า อยู่ในกลุ่มสีวรรณะเย็นก็ให้ความรู้สึกเย็นไปด้วย สีเหลืองและสีม่วงจึงเป็นสีได้ทั้งวรรณะร้อนและวรรณะเย็น

     

     

     

     

    

วันที่ 7 ส.ค. 2564 ลงพื้นที่ติดตามขั้นตอนการทอผ้าไหม กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะครัอ
         1. ออกแบบลาย
         2. กวักไหม
         3. โยกหมี่
         4. มัดหมี่
         5. ย้อมสี
         6. ย้อมสีกลับมามัดหมี่(เพื่อเอาสี)
         7. ย้อมสีอีกรอบ
         8. แกะเชือกฟาง
         9. กวักไหม
       10. ปั่นหลอด
       11. ทอผ้าไหม
       12. ทอเสร็จเป็นผ้าสิ้น ตัดพร้อมจำหน่าย

   

    

วันที่ 8 ส.ค. 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรค กับ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

วันที่ 14 ส.ค. 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์เพื่อวางแผนในการทำงาน

ในส่วนของทักษะ 4 ด้านที่ได้เรียน
      1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
      2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
      3) ด้านการเงิน Financial Literacy
      4) ด้านสังคม Social Literacy
สิ่งที่ได้เรียนรู้
      – ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสี เช่น วงจรสี แม่สี สีผสม สีคู่ตรงข้าม สีวรรณะเย็น/ร้อน เป็นต้น
      – ได้เรียนรู้ว่าการทำผ้าไหมแต่ละขั้นตอนทำกันยังไงบ้าง ใช้เวลานานแค่ไหน
แผนปฏิบัติงานต่อไป
      ทีม AG01(2) มีแผนการดำเนินงานในเดือน กันยายน 2564 โดยลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและจัดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับสินค้า OTOP ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู