การติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นางสาว ปาลิตา เดิมทำรัมย์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานปฏิบัติงาน เดือนสิงหาคม 2564

สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนตำบลพรสำราญ และตำบลใกล้เคียงที่สนใจ ทำให้ได้รับความสนใจจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ตามที่คณะผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ติดตามการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จากเสื่อของชาวบ้านนั้นทำให้เห็นความสามัคคีและการรวมตัวของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ ได้ทำการปรึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ที่ตนเองได้เคยปฏิบัติมาให้กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มได้ฟัง และได้สอบถามทางคณะผู้ปฏิบัติงานว่า เมื่อไหร่คณะอาจารย์และผู้ปฏิบัติงานจะลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ซึ่งตอนนี้สถานการณ์โรคระบาด (โควิด) กำลังระบาดหนัก จึงทำให้จัดกิจกรรมไม่ได้

แต่อย่างไรก็ตามทางคณะผู้ปฏิบัติงานก็ได้ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำกับประชาชนอยู่ตลอด แต่อาจจะเข้าพื้นที่ทุกวันไม่ได้ เพราะผู้นำหมู่บ้านได้ขอความร่วมมือไว้

ซึ่งชาวบ้านก็เข้าใจ และได้ขอเบอร์ติดต่อผู้ปฏิบัติงานไว้ เพื่ออยากได้คำแนะนำหรือมีข้อสงสัยอะไร ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจะได้เรียนถามอาจารย์เพื่อให้คำตอบกับชาวบ้าน และและนัดแนะเพื่อทำกิจกรรมในครั้งต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู