ข้าพเจ้านางสาวแพรไหม จันทร์นวล ประเภทบัณฑิตจบใหม่ AG 02(02) ต.นาโพธิ์ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร : AG02-(01-03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบ

บูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายร่วมกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 การทำงานในพื้นที่จึงต้องเป็นไปตามมาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการประชุมผ่านออนไลน์และการลงพื้นที่ให้คนในชุมชนที่เข้าร่วมปฎิบัติตามมาตราการการป้องกัน อย่างเช่น การจำกัดจำนวนคน การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากป้องกัน เป็นต้น

ซึ่งในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ได้มีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมในการจัดทำแผนพับ อย่างเช่น แหล่งการทอผ้าในชุมชน

ภายในชุมชนมีการเริ่มต้นการฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันหมู่ ณ ศูนย์ที่ว่าการอำเภอนาโพธิ์ โดยเริ่มในหมู่ที่ 1 บ้านนาโพธิ์และหมู่บ้านถัดไปในวันที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้จัดไว้ ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ภายในหมู่บ้านมีการประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19

อ.ส.มและตัวแทนผู้นำชุมชนได้มีการเข้าเวรที่ศูนย์กักตัววัดป่านาโพธิ์

ทั้งนี้ขอขอบคุณภาพจากกลุ่มบ้านนาโพธิ์และขอขอบคุณทุกคนภายในชุมชนที่ให้ความร่วมมือภายใต้สถานการณ์โควิด-19

การลงพื้นที่ใกล้เคียงภายใต้มาตราการป้องกันการแพร่ระบาด กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า บ้านขมิ้น หมู่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

และมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์จากเศษผ้าภายในกลุ่มเพื่อใช้ในการพัฒนาต่อยอดภายในชุมชน

ทั้งนี้การดำเนินการต่อไป ต้องปฎิบัติภายใต้มาตราการของสถานการณ์โควิด-19 แผนการลงพื้นที่จะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม และมีการจัดทำแผ่นพับ เส้นทางท่องเที่ยว และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตำบลนาโพธิ์ เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนอย่างยั่งยืน และมีแผน เพื่อการพัฒนา​สัมมาชีพ​ยก​ระดับ​ผลผลิต​ภัณฑ์​ OTOP หรือ​อาชีพ​อื่นๆ​ ให้ตําบล​มี​รายได้​เพิ่ม​

วิดีโอการลงพื้นที่ กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโควิด

อื่นๆ

เมนู