เขียนโดย นางสาวพัฒน์นรี วรรณวิจิตร

ข้าพเจ้า  นางสาวพัฒน์นรี วรรณวิจิตร  ประเภท ประชาชน  ต.ศรีสว่าง  อ.นาโพธิ์  จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

     ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฏาคม  ถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 ณ ชุมชน 10 ชุมชนในตำบลศรีสว่าง อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
  •       ทางผู้บริหารโครางการในส่วนกลางได้มีการจัดประชุมออนไลน์ ผ่านทาง Microsoft Teams ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนรายงานปฏิบัติงานประจำเดือนและเทคนิคการเขียนบทความให้ถูกต้องน่าสนใจ” โดยการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้วิทยากรได้ชี้แจงพร้อมให้คำแนะนำกับผู้ปฏิบัติงานในเรื่องการเขียนใบรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนและเทคนิคอีกมากมายในการเขียนบทความประจำเดือนอีกด้วย  สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการปชุมจี้แจงในครั้งนี้ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะครุศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร
    ครั้นวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป อาจารย์ที่ปรึกษาตำบลศรีสว่างได้จัดประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google meet  เพื่อพูดคุย วางแผน มอบหมายหน้าที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัดอบรมการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไหม และติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
  •     ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลศรีสว่าง ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อจัดทำวิดีทัศน์การนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลศรีสว่าง ในวันอาทิตย์ ที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป ได้รับความร่วมมือจากทางชุมชนเป็นอย่างดี โดยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลศรีสว่าง
  •  ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2564 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร จึงจัดกิจกรรมการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนามากักตัวในพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ ง ข้าพเจ้าและทางทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลศรีสว่าง พร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอ อำเภอนาโพธิ์ เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพจากท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร

 

อื่นๆ

เมนู