ข้าพเจ้า นายภักดี ระทุมคำ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร: AG02-(03) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ยุค 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 เปลี่ยนจากเที่ยวป่าเที่ยวเขา มาเที่ยวอำเภอศรีสว่างบ้านเราก็ได้นะครับ

เนื่องจากวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์กับทีมงาน ต.ศรีสว่าง ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เพื่อพูดถึงกิจกรรมที่ได้ทำมาแล้ว และกิจกรรมที่มอบหมายเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม เช่น การจัดทำวิดีโอการท่องเที่ยวชุมชนนวัตวิถี หมู่บ้านทอผ้า และเกษตรอินทรีย์ การจัดทำคลิปสรุปการดำเนินงานเพื่อใช้รายงานผลในไตรมาสที่ 2 เป็นต้น 

                                    

 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เข้าร่วมประชุมออนไลน์เพื่อรับฟังคำแนะนำ วิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ร่วมกับตำบลที่อยู่ในความดูแลของคณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เพื่อพูดคุย วางแผน มอบหมายหน้าที่เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการย้อมผ้า และติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน บ้านหัวขัว หมู่ที่ 6 ต.ศรีสว่าง อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ทีมผู้ปฏิบัติงานตำบลศรีสว่างได้ลงพื้นที่ ถ่ายทำคลิปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตำบลศรีสว่าง โดยได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชน และผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี

วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Google meet ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เพื่อพูดคุย และชี้แจงรายละเอียดโดยทั่วไปอีกครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงาน ต.ศรีสว่าง ต.นาโพธิ์ ต.บัวทอง โดยมีอาจารย์ที่ดูแลตำบลศรีสว่าง และตำบลบัวทอง เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

อื่นๆ

เมนู