1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการออกแบบลายผ้า (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)และกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการออกแบบลายผ้า (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)และกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

        ดิฉันนางสาวภัคจิรา เตไธสง  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องจัดเตรียมอุปกรณ์ในการอบรมการออกแบบลายผ้าและได้มีส่วนร่วมในการเข้าอบรมการออกแบบลายผ้า พร้อมกับได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้เข้าประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้า โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ชนิดต่างๆ และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนสิงหาคม

         ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และการขอใช้สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน  ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

ผลการวิเคราะห์การออกแบบลายผ้า(ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)และกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การออกแบบลายผ้า(ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย)

                จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทอผ้ามือต่างปัญหา พบว่า กลุ่มทอผ้ามือทั้ง 4 หมู่บ้าน ยังมีการทอผ้าแบบดั้งเดิมและลายของการทอผ้าทั้ง 4 กลุ่ม ยังมีความคลายกันและส่วนใหญ่ลายผ้าที่นิยมทอส่วนมากจะเป็นผ้าขึ้นชื่อของจังหวัดอื่น เช่น ผ้าไหมขอนแก่น ผ้าฝ้ายสารคาม ไม่มีลายมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ทางคณะผู้ปฎิบัติงานจึงได้ปรึกษากับทางอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 4 กลุ่ม อาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้จัดอบรมการออกแบบลายผ้าไหม/ผ้าฝ้ายมีความเป็นเอกลักษณ์ของทั้ง 4 กลุ่ม โดยทางอาจารย์ประจำหลักสูตรได้เรียนเชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ มาให้ความรู้กับกลุ่มวิสาหกิจทั้ง 4 กลุ่ม

กิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ      

            ทางคณะผู้ปฎิบัติงานพร้อมด้วยคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน  ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนตำบลตูมใหญ่โดยการสำรวจต้นไม้ในเขตป่าอนุรักษ์เพื่อทำให้ทราบถึงคุณสมบัติต้นไม้แต่ละชนิดว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร เช่น ต้นแดง มีคุณสมบัติในการสร้างบ้านเรือน ต้นติ้ว เป็นพืชที่เหมาะแกการรับประทาน  และทางคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ มองเห็นที่จะต่อยอดป่าอนุรักษ์เป็นป่าสมุนไพรชุมชนและเป็นศูนย์เรียนรู้ป่า     

ผลการสำรวจโควิด-19

        ผลจากการเก็บข้อมูลในสิงหาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลต่างพื้นที่เพราะทางจังหวัดบุรีรัมย์มีโครงการอุ้มลูกหลานคนบุรีรัมย์กลับบ้าน  ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นทำให้ชาวบ้านเลิกกังวล แต่ว่าทุกคนในชุมชนก็ไม่ประมาณว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทาน 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา               

        การลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมการออกแบบลายผ้าได้มีอุปสรรคของกาทำงานในเรื่องการประสานงานของแต่ละกลุ่มและเรื่องขอใช้สถานที่ในการอบรมเพราะเนื่องมาจากมีโรคโควิด-19 ระบาดส่งผลให้บางหมู่บ้านไม่อนุญาตในการจัดกิจกรรม ทางกลุ่มได้ปรึกษาภายในทีมพร้อมกับแก้ปัญหาโดยการขอหนังสือรับรองจากทางโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 50 คน ตามทีนโยบายรัฐบาลกำหนด

 สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 1. ได้เรียนรู้ถึงการเตรียมงานก่อนจัดกิจกรรม
 2. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 3. ได้ทราบถึงการทำงานภายในกลุ่ม
 4. ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

แผนการดำเนินงาน เดือนกันยายน

 1. นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ และกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม และบ้านปะคำดง
 2. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 3. วันที่ 10 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 4. วันที่ 24 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

           

อื่นๆ

เมนู