1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติบ้านหนองดุมและการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ละลุ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมย์

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1)กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติบ้านหนองดุมและการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ละลุ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรมย์

  กระผม นายพงษ์เรศ จันทร์อินทร์ ประเภทประชาชน  ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการย้อมผ้า เช่น แก๊สหุงต้ม หม้อ กะละมัง โต๊ะเก้าอี้ ที่ใช้ในการจัดอบรม และได้เข้าร่วมกิจกรรมในการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมและได้สำรวจการเปลี่ยนแปลงของ ละลุ ตามปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่บ้านหนองกระทุ่ม

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้เข้าประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติ

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่สำรวจการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ละลุ (เพิ่มเติม) เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลังมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การออกแบบโลโก้ และการขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้า

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนสิงหาคม

ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และการขอใช้สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

กระผมได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหน

การวิเคราะห์กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติบ้านหนองดุมและการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ละลุ   

กิจกรรมการย้อมเส้นใยผ้าด้วยสีธรรมชาติบ้านหนองดุม

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทอผ้ามือบ้านหนองดุม มาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา พบว่า กลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองดุม  สมาชิกทั้งหมดในกลุ่มจะทอผ้าไหม ซึ่งสมาชิกจะทอผ้าที่บ้านของตนเอง ไม่ได้รวมกลุ่มกันทำ สมาชิกในกลุ่มยังนิยมใช้สีเคมีในการย้อมไม่นิยมใช้สีธรรมชาติเนื่องจากหายากและยังไม่รู้วิธีการย้อมผ้าอย่างชัดเจน คณะผู้ปฎิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตร       จึงได้เชิญวิทยากรที่มีเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ มาให้ความรู้ในการย้อมผ้า ทำให้กลุ่มบ้านหนองดุมได้รู้การย้อมผ้าไหม ว่าต้องใช้เวลาในการต้มต้นไม้ หรือใบไม้ในชุม ว่าต้องทำอย่างไรและได้สีอะไร เช่น ใบสัก ได้สีเขียวขี้ม้า แก่นฝาง ได้สีชมพู ถ้าเราเอาสี ใบสักไปผสมสารส้มสีจะสว่างขึ้น เป็นสีเขียวอ่อน ส่วนแก่นฝางผสมสารส้มจะได้สี โอรส

การสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ละลุ   

                จาการลงพื้นที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยว ละลุ เพิ่มเติมหลังมีการฝนตกเป็นเวลาหลายวันทำให้เห็นการเป็นแปลง ละลุ เพียงเล็กน้อย มีการขยายกินพื้นที่เข้าไปในป่าโศกหัวควาย และมีละลุเพิ่มขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ผลจาการสำรวจเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

                 ผลจากการสำรวจข้อมูลในเดือนสิงหาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนที่กระผมรับผิดชอบทราบข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่กำลังระบาดในรอบที่ 3  เข้ามาในตำบลตูมใหญ่ซึ่งทาง อบต. ตูมใหญ่ พร้อมกับโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูมใหญ่ทั้ง  2 แห่ง ได้มีความเตรียมพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ต่างๆ เช่น จัดเป็นศูนย์พักพิงให้กับผู้กลับมาจากต่างจังหวัดทำให้การทำงานในช่วงเดือนสิงหาคม

ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและการแก้ไขปัญหา                                                                      

ในการทำงานเดือนสิงหาคม พบปัญหาด้านการประสานงานในการขอใช้สถานที่ภายในตำบลตูมใหญ่เนื่องจากบางหมู่บ้างมีความหวาดระแวงของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถที่จะหาสถานที่ในการจัดอบรมได้ ทางผู้ปฎิบัติงานจึงได้แก้ปัญหาโดยการขอหนังสือรับรองในการใช้สถานที่

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่

 • ได้เห็นถึงการท่องเที่ยวในตำบลตูมใหญ่
 • ได้ทราบถึงการทำงานในช่วงโรคโควิดระบาดในรอบที่ 3
 • ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยี
 • ได้เรียนรู้ถึงการทำงานของทีม

แผนการดำเนินงาน เดือนกันยายน

 1. นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ และกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม และบ้านปะคำดง
 2. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 3. วันที่ 10 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 4. วันที่ 24 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู