1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรคกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AG01(2) เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรคกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

        กระผม นายพีรพงษ์ พระจงพันธ์ ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่ ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

 กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

        อาจารย์ประจำหลักสูตร ประชุมออนไลน์เพื่อสรุปแผนปฎิบัติงานในเดือนสิงหาคม และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับงานหลังจากนั้นภายในกลุ่มมีการระดมความคิดเห็นรับมอบหมายงานในเดือนสิงหาคมเพื่อที่จะได้แบ่งหน้าที่ในการปฎิบัติงานในส่วนที่ได้รับผิดชอบ

                             ภาพที่ 1 ร่วมประชุมออนไลน์กับทางอาจารย์และทีมงาน

       อาจารย์ประจำหลักสูตร มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไปและชี้แจงการเขียนรายงานผลปฎิบัติงานในไตรมาสที่ 2 หลักจากนั้นนำข้อมูลมาวิเคราะห์สรุปรายงานประจำเดือนพร้อมจัดทำบทความประจำเดือนสิงหาคม

                                     ภาพที่ 2 รวมประชุมออนไลน์เพื่อสรุปไตรมาสที่  2

        อบรมออนไลน์ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรคกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดย สพ.ญ. เบญญา เบญจศรีรักษ์

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่พื้นเมือง

        ไก่พื้นเมือง เช่น ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดง และไก่พันธุ์ชีเป็นแหล่งอาหาร และสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่คนไทยมาโดยตลอด และเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรรายย่อย ซึ่งยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดและมีราคาแพง ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภครวมถึงเป็นการเพิ่มคุณค่าและขยายตลาดที่สูงกว่า โดยการพัฒนาและสร้างระบบมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐาน โดยเริ่มจากระดับฟาร์มไก่พื้นเมือง ไก่พื้นเมืองไทยหรือไก่พื้นเมืองลูกผสม เป็นสายพันธุ์ที่ทนทาน ต่อสภาพแวดล้อม สามารถเลี้ยงแบบปล่อยได้เช่น ไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ไก่พันธุ์เหลืองหางขาว ไก่พันธุ์แดงและไก่พันธุ์ชี

องค์ประกอบฟาร์ม

        สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และมีแหล่งน้ำสะอาดเพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากอันตรายทาง กายภาพ เคมี และชีวภาพ เว้นแต่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่มีประสิทธิภาพ

          โรงเรือน สร้างด้วยวัสดุที่คงทน แข็งแรง ง่ายต่อการทำความสะอาดและ บำรุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดีและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและไก่ สามารถป้องกันนกไม่ให้เข้าสู่บริเวณโรงเรือนไดพื้นที่ฟาร์มมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม มีรั้วรอบพื้นที่การเลี้ยง มีการวางผังฟาร์มที่ดี และจัดพื้นที่เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เหมาะสม ตามวัตถุประสงค์ เช่น บริเวณเลี้ยงสัตว์ เก็บอาหารสัตว์ เก็บอุปกรณ์ ทำลาย ซากสัตว์ รวบรวมขยะและสิ่งปฏิกูล และที่พักอาศัย

        ฟาร์มไก่พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อย สถานที่เลี้ยงไก่ พื้นเมืองเพื่อการค้า ซึ่งครอบคลุมถึง โรงเรือน และพื้นที่เลี้ยงปล่อย สถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว์บริเวณสำหรับทำลายซาก จุดรวบรวมขยะ เป็นต้น

        อาหารสำหรับไก่พื้นเมือง  กรณีที่ใช้อาหารสำเร็จรูป ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายว่า ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และให้ตรวจสอบคุณภาพอาหารไก่ ทางกายภาพในเบื้องต้น และเก็บตัวอย่างอาหารในแต่ละรุ่นเพื่อใช้ วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการหากเกิดกรณีมีปัญหาหรือข้อสงสัย  ในกรณีที่ผสมอาหารเองในฟาร์ม วัตถุดิบที่ใช้หรือสิ่งที่เติมในอาหาร ต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย และห้ามใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ใช้ภาชนะให้อาหารที่สะอาดและเหมาะสมกับจำนวนและอายุของไก่ และจัดวางในโรงเรือนเท่านั้น และอยู่ในตำแหน่งที่ไก่ทุกตัวเข้าถึง อาหารสัตว์ได้ การผสมสารเคมีหรือยาในอาหารเพื่อรักษาโรค ต้องอยู่ภายใต้ การดูแลรับผิดชอบของสัตว์แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม รวมถึงมีสถานที่เก็บ อาหารสัตว์ผสมยาแยกออกจากการเก็บอาหารทั่วไปและมีป้ายบ่งชี้ มีสถานที่เก็บอาหารไก่ที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนและการเสื่อมสภาพ ของอาหารสัตว์ได้

        การทำความสะอาดและบำรุงรักษา โรงเรือน และอุปกรณ์ต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ  บำรุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี มีความปลอดภัย ต่อไก่และผู้ปฏิบัติงาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรงเรือนและอุปกรณ์หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก และก่อนนำไก่รุ่นใหม่เข้าเลี้ยง หลังจากย้ายไก่รุ่นเก่าออก ให้ปิดพักโรงเรือนก่อนนำไก่รุ่นใหม่เข้าเลี้ยง หรือปฏิบัติตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด พื้นที่เลี้ยงแบบปล่อยต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อหลังจาก ย้ายไก่รุ่นเก่าออก และก่อนนำไก่รุ่นใหม่เข้ามาเลี้ยง สารเคมี ยาฆ่าเชื้อ หรือวัตถุอันตรายที่ใช้ในกระบวนการต่างๆ ให้ใช้ ตามคำแนะนำของฉลากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ หรือตาม คำแนะนำของสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มสัตว์ปีก

ภาพที่ 3 ร่วมอบรมออนไลน์ในเรื่อง มาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีกและฟาร์มปลอดโรคกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร

        กลุ่ม AG01(2) ของเราได้ร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลไตรมาส 1 และ 2 และได้จัดทำ PowerPoint เพื่อทำการนำเสนอผ่านให้กับทาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อสรุปการทำงานของแต่ละเดือนให้รับทราบ และหลักในการทำงานของเดือนต่อไป

 

ภาพที่ 4 ร่วมกันจัดทำรายงานสรุปผลไตรมาส 1 และ 2

การฝึกทักษะผ่านแล้วทั้ง 4 ด้าน  ได้แก่

1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy

2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy

3) ด้านการเงิน Financial Literacy

4) ด้านสังคม Social Literacy

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

         ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือน กันยายน 2564 มีแผนการดำเนินงาน ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ให้กับกลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนตะตร้อ บ้านโคกเมฆและบ้านทุ่งบ่อ และจัดอบรมการทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ที่บ้านโนนสะอาด เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู