รายงานผลปฏิบัติการเดือน สิงหาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายวิทยา รักษ์ศรี   ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการรายตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ เพื่อยกระดับสินค้าของชุมชุนให้ทันสมัย สามารถส่งออกสู่ตลาดกว้าง และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพใหม่ที่สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้ หลังจากที่ได้นำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ ชาวบ้านได้นำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อ โดยเริ่มจากการทอเสื่อให้มีความละเอียดประณีตดั่งงานฝีมือที่ดูสวยงามเก็บงานละเอียดสามารถเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เสื่ออย่างเห็นได้ชัด โดยเปรียบเทียบกับเสื่อที่ชาวบ้านแต่ละชุมชนผลิตขึ้นมีลักษณะเส้นใหญ่ที่เห็นกันทั่วไป เนื่องจากจุดประสงค์แค่ผลิตไว้ใช้เองเหลือจำหน่าย ไม่ได้มีความน่าสนใจมากนัก จึงต้องปรับปรุงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อโดยเริ่มจากรายละเอียดของการทอเสื่อ และด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 จึงยังไม่ได้จัดดำเนินโครงการต่อเพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอเสื่อ ด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาลวดลาย การมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย แต่ยังคงติดตามการพัฒนาเสื่อของชาวบ้านอยู่เป็นระยะ ๆ และให้คำแนะนำอยู่อย่างต่อเนื่อง เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะดำเนินการต่อไปเพื่อให้ชาวบ้านได้นำองค์ความรู้นี้ไปสร้าง
รายได้และสร้างอาชีพใหม่ได้ในอนาคต

 

อื่นๆ

เมนู