AG02-2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ – กลุ่ม กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2564

การปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม 2564 ของดิฉัน นางสาวรวิพร นครไธสง กพร. ปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาโพธิ์ ได้ปฏิบัติงานดังนี้

  1. ทำเอกสารโคกหนองนา, เอกสารตรวจรับวัสดุโคกหนองนา และอื่นๆเกี่ยวกับโครงการโคก หนอง นา
  2. ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook, Line และ Youtube, รายงานประชาสัมพันธ์
  3. ลงพื้นที่ประชุมกลุ่มสตรี ต.นาโพธิ์
  4. ลงพื้นที่การดำเนินงานโครงการการพัฒนาบทบาทสตรี ต.นาโพธิ์และ ต.ดอนกอก
  5. รายงานจำนวนการจัดเก็บ จปฐ.
  6. ปฏิบัติงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

 

https://www.youtube.com/watch?v=jQkjMHtyZww

อื่นๆ

เมนู