ดิฉัน นางศรัณย์พร  พลแสน ประเภท ประชาชน ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์   ในการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ บ้านโนนสะอาด บ้านโคกเมฆ และบ้านทุ่งบ่อ  ตำบลบ้านคู  อำเภอนาโพธิ์  จังหวัดบุรีรัมย์   โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญรองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์  พบว่าการใช้สีสำหรับผ้าทอมือมีหลายประเภท  เช่น  การออกแบบวงจรสี  การออกแบบจัดโครงสีแบบสีเอกรงค์ สีพหุรงค์ วรรณะสี และการออกแบบจัดโครงสีคู่ตรงข้าม  

           ประเภทของสีนอกจากแม่สี  วงจรสี  และวรรณะของสี  สีต่างๆที่เกิดขึ้นในวงจรสีนำมาเรียงน้ำหนักความอ่อนแก่ของสีหลายสี  เช่น  สีม่วง  สีน้ำเงิน  สีเขียวแกมน้ำเงิน  สีเขียว  สีเหลืองแกมเขียว  สีม่วง  สีแดง  สีแดงส้ม  สีส้ม  สีส้มแกมเหลือง  และสีเหลือง


ภาพกิจกรรมการใช้วงจรสี

          แม่สีและวงจรสี
          แม่สี  คือ  สีที่นำมาผสมกันแล้วทำให้เกิดสีใหม่ที่มีลักษณะแตกต่างไปจากสีเดิม

          วงจรสี  คือ  สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่  เริ่มตั้งแต่แม่สี 3 สี  การนำเอาแม่สีธรรมชาติทั้ง  3 สี  คือ  สีเหลือง  สีแดง สีน้ำเงิน  มาผสมกันเกิดสีใหม่และนำมาจัดเรียงอย่างเป็นระบบจนครบวงจรจะได้สีทั้งหมด  12 สี
          สีขั้นที่ 1  คือ  สีแดง  สีเหลือง  สีน้ำเงิน
          สีขั้นที่ 2  คือ  สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1  หรือแม่สีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันจะทำให้เกิดสีใหม่ 3 สี  ได้แก่
                       สีแดง      ผสมกับสีเหลือง    ได้    สีส้ม
                       สีแดง      ผสมกับสีน้ำเงิน     ได้   สีม่วง
                       สีเหลือง   ผสมกับสีน้ำเงิน     ได้   สีเขียว
           สีขั้นที่ 3  คือ สีที่เกิดจากสีขั้นที่ 1  ผสมกับสีขั้นที่ 2  ในอัตราส่วนที่เท่ากัน  จะได้สีอื่นๆอีก 6 สี  คือ
                       สีแดง     ผสมกับสีส้ม      ได้    สีส้มแดง
                       สีแดง     ผสมกับสีม่วง     ได้    สีม่วงแดง
                       สีเหลือง  ผสมกับสีเขียว   ได้    สีเขียวเหลือง
                       สีน้ำเงิน  ผสมกับสีเขียว   ได้     สีเขียวน้ำเงิน
                       สีน้ำเงิน  ผสมกับสีม่วง     ได้    สีม่วงน้ำเงิน
                       สีเหลือง  ผสมกับสีส้ม      ได้    สีส้มเหลือง
            สีกลางคือ  สีที่เข้าได้กับทุกสี  สีกลางในวงจรสีมี  2  สี  คือ  สีน้ำตาลกับสีเทา  สีน้ำตาลเกิดจากสีตรงข้ามในวงจรสีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากัน  สีน้ำตาลมีคุณสมบัติสำคัญคือใช้ผสมกับสีอื่นแล้วจะทำให้สีนั้นเข้มขึ้น


ภาพกิจกรรมการใช้วงจรสี

         การนำความรู้เรื่องสีไปใช้
           หลังจากที่ได้อบรมและได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีสีมาแล้วนำความรู้ที่ได้ไปคิดสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามโอกาสตามความต้องการและนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น

            การใช้สีในสถานที่มืดและสว่าง การจะเลือกใช้สีสำหรับตกแต่งภายในหรือสถานที่ต่าง ๆ นั้นต้องคำนึงว่าห้องนั้นได้รับแสงสว่างจากภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เพราะว่าถ้าห้องนั้นมีแสงสว่างส่องถึงมากก็ควรใช้สีที่ลดความสดใสลงเพื่อจะได้ดูสบายตาหากเราใช้สีที่สว่างจะดูไม่เหมาะสม  ถ้าห้องนั้นได้รับแสงจากภายนอกน้อยต้องใช้สีที่สดใสเพราะห้องจะได้ไม่ดูมืดทึบ


ภาพกิจกรรมการใช้วงจรสีวรรณะเย็น

       แผนการในการดำเนินงานต่อไป
              การดำเนินงานต่อไปกลุ่มตำบลบ้านคูได้มีการจัดอบรมให้ความรู้และวางแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้กับกลุ่มทอผ้าไหมทั้ง 4 หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านโนนตะคร้อ  บ้านโนนสะอาด  บ้านโคกเมฆ  บ้านทุ่งบ่อ   ทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้มแข็ง  สร้างมาตรฐานสินค้า  ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)  และอัพเดทเพจ Facebook  เพื่อทำการกระจายสินค้าในรูปแบบออนไลน์

ภาพถ่ายรวม จากการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ

ภาพถ่ายการติดตามขั้นตอนการทอผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าไหม

อื่นๆ

เมนู