บทความประจำเดือนสิงหาคม เดือนนี้การทำงานดำเนินงานค่อนข้างยากเพราะด้วยสถานการณ์ covid-19 ที่กำลังระบาดทำให้การลงพื้นที่ของผู้ปฏิบัติงานเป็นไปได้ยาก สถานการณ์ covid-19 ที่กำลังระบาดในพื้นที่ตำบลที่จะทำกิจกรรม ของตัวแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นไปได้ยากแต่ผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ก็ทำการแบ่งงานและประชุมกันเพื่อหาวันที่จะลงพื้นที่ทำกิจกรรมกันอย่างระมัดระวังตัวเพื่อเป็นการเซฟความปลอดภัยของทีมงานที่ลงพื้นที่ด้วย

ส่วนตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ทำงานแบบออนไลน์ต่อไปและหวังว่าโรคระบาด covid-19 จะหายไปไวๆเพื่อตัวของข้าพเจ้าจะได้ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานท่านอื่น ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษามีหน้าที่รวบรวมภาพกิจกรรมการลงพื้นที่โดยจะรวบรวมนำส่งให้อาจารย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

การทำงานของเดือนนี้มีการประชุมและอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและความเข้าใจในเรื่องของการเขียนบทความและเรื่องของการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน จัดอบรมในวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เราได้มีวิทยากรมาอบรมเรื่องการเขียนรายงานผลผู้ปฏิบัติงาน U2T

มีการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำคณะ ในวันที่ 13 สิงหาคม เป็นการประชุมเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางที่จะปฏิบัติงาน ประชุมในเรื่องของการลงเวลาปฏิบัติงานในระบบออนไลน์เพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดข้อผิดพลาดในเดือนต่อไป โดยประชุมร่วมกัน 3 ตำบล คือ ตำบลนาโพธิ์ ตำบลศรีสว่าง และตำบลบัวทอง ค่ะ

 

การประชุมร่วมกับอาจารย์ประจำคณะ

https://www.youtube.com/watch?v=jQkjMHtyZww

อื่นๆ

เมนู