1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการออกแบบลายผ้าซิ่นและผ้าคลุมไหล่และการทำตลาดออนไลน์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการออกแบบลายผ้าซิ่นและผ้าคลุมไหล่และการทำตลาดออนไลน์ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

           ดิฉันนางสาวสุพรรษา ดาวรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่การรับผิดชอบการประสานงานเพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรมกิจกรรมการออกแบบลายผ้า พร้อมกับได้ลงพื้นสำรวจกลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนองดุม กลุ่มบ้านตูมน้อย กลุ่มบ้านหนองบัว และกลุ่มบ้านประคำดง เพื่อประสานงานในการเชิญชวนสมาชิกภายในกลุ่มทั้ง 4 กลุ่มเพื่อเข้าร่วมอบรมการออกแบบลายผ้า และดิฉันยังได้เข้าร่วมกิจกรรมกรรมการออกแบบลายผ้าและได้รับผิดชอบให้ดูแลกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองบัว ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด  7 คน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสผู้ดูแลวัดบ้านหนองดุม เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดอบรมการออกแบบลายผ้า

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้ประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัว บ้านประคำดง และบ้านหนองดุม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบลายผ้า

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีส่วนร่วมเป็นแอดมินเพจเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตำบลตูมใหญ่ให้คนนอกพื้นที่รู้จักสินค้าของตำบลมากขึ้น และเป็นการเพิ่มยอดขายให้ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 5%

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบลายผ้า โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีส่วนร่วมในการทำบัญชีเงินกลุ่มจากการขายกล้วยฉาบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่เจริญสุข และมีส่วนร่วมในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้านอกพื้นที่

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการขอมาตรฐานผ้า (มผช.) การออกแบบโลโก้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

การลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมการออกแบบลายผ้า

การลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมการออกแบบลายผ้าแต่ละครั้ง ดิฉันได้มีการประสานงานกับทางรองปลัด อบต. ตูมใหญ่  เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ และยังได้ประสานงานกับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตูมใหญ่เพื่อขอหนังสือรับรองในการจัดอบรมการออกแบบลายผ้า พร้อมกับได้ประสานงานกับทางผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสผู้ดูแลวัดบ้านหนองดุมเพื่อขอใช้สถานที่ในการอบรม

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านสังคม  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล    ในส่วน TDGA ได้เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

ผลการวิเคราะห์ของการออกแบบลายผ้าและการทำตลาดออนไลน์

การออกแบบลายผ้า

ผลของการออกแบบลายผ้าทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ บ้านตูมน้อย บ้านหนองบัวพัฒนา บ้านประคำดง และบ้านหนองดุม  ซื่อจากการสังเกตและสอบถามจากตัวแทนของกลุ่ม ได้ทราบว่ากลุ่มทั้ง 4 กลุ่มมีความต้องการที่จะออกแบบลายไม่เหมือนกันซึ่งตอนแรก จากการสอบถามและสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม             นางปัณณิตา แก้วกูล กลุ่มบ้านตูมน้อยมีความต้องการที่จะทำผ้าคลุมไหล่ โดยใช้ผ้าด้ายเป็นหลักและยังไม่มีลายผ้าอย่างชัดเจน และอุปกรณ์ในการทำผ้าคลุมไหล่ยังมีไม่เพียงพอต่อสมาชิกกลุ่ม ส่วนจากการสอบถามและสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มบ้านประคำดง นางสุกานดา หอมยี่สุ่น ได้ทราบถึงความต้องการทำผ้าคลุมไหล่เนื่องจากทางสมาชิกกลุ่มได้มีอุปกรณ์บางส่วนแล้วแต่ยังไม่มีลายที่ทำขึ้นเองส่วนใหญ่ลายผ้าจะเป็นลายเดิมส่วนจากการสอบถามและสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจ นายกาล เจียมจิตร ได้ทราบถึงความต้องการทางกลุ่มอยากทำผ้าซิ่นให้ผ่านมาตรฐาน (มผช.) โดยใช้ผ้าฝ้ายเป็นหลัก และอยากทำลายแบบใหม่เพื่อให้วัยรุ่นยุคใหม่หันมาสนใจผ้าซิ่นมากขึ้น ส่วนบ้านหนองดุมจากการสอบถามและสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่ม นางโสภี แหวนเพชร มีความต้องการที่จะทำผ้าคลุมไหล่โดยใช้สีธรรมชาติและใช้ผ้าไหมที่มีในชุมชนเป็นหลัก แต่ลวดลายผ้าคลุมไหล่ทางกลุ่มยังไม่มีลายผ้าชัดเจน หลังจากทำกิจกรรมการออกแบบลายผ้าต่างๆ ทำให้ทราบถึงความต้องการของสมาชิกทั้ง 4 กลุ่ม ต่างมีความเห็นที่เหมือนกันคืออยากให้ผ้าที่กลุ่มวิสาหกิจทำขึ้นผ่านมาตราฐาน(มผช.) มีความต้องการลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ในการจัดอบรมโดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ ต่างมีลายผ้ามาแนะนำมากมาย เช่น   ลายลำข้าวหลาม    ลายไข่ลูกปลา   ลายหัวใจชมพู   ลายล้มเดือน เป็นต้น และยังมองเห็นที่จะทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำผ้าคลุมไหล่โดยใช้สีธรรมชาติ

การทำตลาดออนไลน์

ในสังคมที่โลกออนไลน์กำลังเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อออนไลน์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อเราในทุกขณะ ตั้งแต่ตื่นเช้าจนกระทั่งเข้านอน อีกทั้งความรวดเร็วและความสะดวกสบายของโลกออนไลน์ยังถูกนำมาใช้ประโยชน์กับกลุ่มคนทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถทำให้ผู้อื่นรู้จักเราหรือสินค้าของเราได้อย่างกว้างขวาง  การตลาดออนไลน์ (Online Marketing) คือ การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook, มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ ในการ โฆษณาขายสินค้าที่จะนำสินค้าของเราไปเผยแพร่ตามสื่อออนไลน์ เพื่อให้ผู้อื่นได้รับรู้และเกิดความสนใจ จนกระทั่งเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราในที่สุด

ผลการสำรวจโควิด-19

ผลจากการสำรวจในสิงหาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3  และทราบเกี่ยวกับโครงการรับคนบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาตัวอยู่ที่บุรีรัมย์ซึ่งทางชุมชน มีความเตรียมพร้อมในการรับมือค่อนข้างดีเนื่องจาก อสม. ตำบลตูมใหญ่ มีความกระตือรือร้นในการรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามา นอกจากนี้ทางชุมชนทุกชนชนยังมีบุคคลทางที่มีความสามารถ เพราะ อสม. ที่ที่มีหน้าที่ดูแลแต่ละหมู่บ้านมีจุดคัดกรองในการเข้าพื้นทีเสมอและทาง อสม.  มีการให้คำแนะนะนำ การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร แต่อย่างไรก็ตาม ชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้านส่วนใหญ่มีความระวังตัวมากขึ้นเมื่อไปพื้นที่เสี่ยง และในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมตำบลตูมใหญ่ และทาง อสม. ทั้ง 19 หมู่บ้าน พร้อมผู้ใหญ่บ้านได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนมากขึ้นและมีบุคลากรและชาวบ้านบางส่วนได้ฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม ตามรัฐบาลกำหนด

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา     

                ผลจากการลงพื้นที่ชุมชนทั้ง 19 หมู่บ้านในช่วงเดือนสิงหาคม ได้พบปัญหาการติดต่อประสานงานหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจและปัญหาของการขอใช้สถานที่เนื่องจากมีปัญหาการสื่อสารของหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจกับตัวแทนกลุ่มจึงได้แก้ปัญหาในการเข้าไปคุยรายละเอียดเพิ่มเติมให้ฟังพร้อมชี้แจงในส่วนที่ตัวแทนกลุ่มและหัวหน้ากลุ่มสงสัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่          

 • ได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาในการขอหนังสือรับรองขอใช้สถานที่
 • ได้เรียนรู้ถึงการประสานงานกับผู้นำชุมชน
 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับรองปลัด อบต. ตูมใหญ่
 • ได้เรียนรู้ถึงการคุยรายละเอียดกับกลุ่มวิสาหกิจ
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยี

 แผนการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2564

 • นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ และกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม และบ้านปะคำดง
 • วันที่ 27 สิงหาคม 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 • วันที่ 10 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 • วันที่ 24 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู