รายงานผลปฏิบัติการเดือนกรกฎาคม 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นาย เทพบัญชา จันทร์อินทร์

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 จากสถานกาณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ในประเทศของเรา ทำให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในเขตพื้นที่ตำบลพรสำราญของเราและพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่พบผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ ส่วนมากจะเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่กลับมารักษาตัวอยู่โรงพยาพยาลใกล้บ้าน อย่างไรก็ตามพวกเราชาว U2T ก็ยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างใกล้ชิด

                            

หลังจากที่ได้จัดกิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ โดยมีท่าน ดร. จารุณี ชัยโชคอนันต์ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อ การพัฒนาลวดลายที่สวยงาย การพัฒนาลวดลายที่โด่ดเด่น การทำให้มีเอกลักษณ์ รวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์  และได้ให้ชาวบ้านเปลี่ยนจากการทอเส้นใหญ่เป็นการทอเสื่อเส้นเล็กที่ทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อดูละเอียดสวยงามมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้เพียงแค่ปรับเปลี่ยนให้งานดูมีความปราณีตมากขึ้น ทั้งนี้ก็ได้ติดตามผลเรื่อย ๆ รอให้สถานการณ์ดีขึ้นจะดำเนินโครงการต่อไปเพื่อให้ชาวบ้านได้พัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ และแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ชาวบ้านได้นำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และสร้างรายได้ สร้างอาชีพใหม่ให้แก่ชาวบ้านได้จริง

อื่นๆ

เมนู