1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. AGO1(1) การย้อมสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

AGO1(1) การย้อมสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนสิงหาคม 2564

การย้อมสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          กระผม นายวุฒิพงษ์ โมรารัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข

          ในการปฏิบัติงานกระผมได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในส่วนของกิจกรรมการย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติ และการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย ของกลุ่มผ้าทอมือ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านหนองดุม กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย กลุ่มลำพวง กรัตกลาง และกลุ่มผ้าไหมบ้านประคำดง ยังมีการจัดทำสื่อวีดีทัศน์แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถิ่น การจัดทำโปสเตอร์ การจัดทำแผ่นพับ และการเผยแพร่สื่อต่างๆ ผ่าน Facebook Page และสื่อออนไลน์ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

          ทั้งนี้ยังมีการรณรงค์ให้คนในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และให้ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนก่อนและหลังการเข้ารับการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียงหลังจากการฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับชาวตำบลตูมใหญ่ โดยผู้อำนวยการสาธารณะสุขชุมชนตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ อีกด้วย

         กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          – เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับฟังการชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคมและรายละเอียดกำหนดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติและการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย

          – ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสผู้ดูแลวัดบ้านหนองดุม เพื่อขอใช้พื้นที่หอประชุมในการจัดกิจกรรมการอบรม

          – เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

          – เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์                       รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

          – ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ชนิดต่างๆ และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

          – เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม

          ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และการขอใช้สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

          ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติม ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

          ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ และการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย

กลุ่มเป้าหมายที่ให้ความสนใจ มีทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่

 1. กลุ่มผ้าไหมทอมือบ้านหนองดุม
 2. กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย
 3. กลุ่มลำพวง กรัตกลาง
 4. กลุ่มผ้าไหมบ้านประคำดง

กิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ

          ก่อนทำการจัดอบรมเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ กระผมและผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบลตูมใหญ่มีการลงพื้นที่และสำรวจข้อมูลของกุล่มวิสาหกิจเกี่ยวกับผ้าทอมือ พบว่า ทางกลุ่มมีการใช้สีเคมีในการย้อมผ้า ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและผู้สวมใส่เป็นอย่างมากในระยะยาว ดั้งนั้นกระผมและผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบลตูมใหญ่ จึงได้สอบถามถึงความต้องการของกลุ่ม ทางกลุ่มก็มีความต้องการที่อยากจะเปลี่ยนมาเป็นการย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ จึงมีการจัดอบรมการย้อมสีจากธรรมชาติขึ้น โดยมีการให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและมีการแทรกเทคนิคต่างๆเข้าไปด้วยระหว่างการปฏิบัติในการอบรม เช่น การใช้สารช่วยติดแต่ละชนิดมาความแตกต่างกันอย่างไร เป็นต้น

  ตัวอย่างสารช่วยติดสี ได้แก่

  1. สารส้ม มีคุณสมบัติช่วยจับยึดกับเส้นด้าย และช่วยให้สีสดสว่างขึ้น มักใช้กับการย้อมด้วยพืชที่ให้เฉดสีน้ำตาล-เหลือง-เขียว เช่น แก่นแข ใบหูกวาง เปลือกประดู่ เปลือกมะพร้าว เป็นต้น

  2. สนิมเหล็ก ช่วยให้สีติดเส้นด้ายและช่วยเปลี่ยนเฉดสีธรรมชาติเดิมเป็นสีโทน เทา-ดำ แต่มีข้อควรระวังคือ ไม่ควรใช้ในปริมาณที่กินไป เพราะเหล็กจะทำให้เส้นด้ายเปื่อยง่าย

  3. น้ำปูนใส ได้จากปูนขาวที่ใช้กินกับหมาก หรือทำจากการเผาเปลือกหอย โดยการละลายปูนขาวหรือเปลือกหอยที่ผ่านการเผาในน้ำสะอาด ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน จะได้น้ำปูนใสมาใช้เป็นสารช่วยย้อมต่อไป ถ้ามใช้ปูนแดงมาทำน้ำปูน ต้องเป็นปูนที่ผสมด้วยขมิ้นเท่านั้น (สีปูนจะเป็นสีแดงอิฐ) ห้ามเป็นปูนแดงที่ได้จากการนำปูนขาวผสมด้วยสีแดงผสมอาหาร

  4. น้ำด่าง หรือน้ำขี้เถ้า ได้จากขี้เถ้าพืชเนื้ออ่อน เช่น ส่วนต่างๆ ของกล้วย เปลือกของผลนุ่น กากมะพร้าว เป็นต้น ทำได้โดยเลือกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่ยังสดๆ นำมาผึ่งแดดให้หมาด แล้วเผาให้เป็นขี้เถ้าสีขาว นำขี้เถ้าที่ได้ไปใส่ในอ่างที่มีน้ำอยู่ กวนให้ทั่วทิ้งไว้ 4-5 ชั่วโมง ขี้เถ้าจะตกตะกอน นำน้ำที่ได้ไปกรองให้สะอาดแล้วจึงนำไปใช้งาน

  5. น้ำบาดาล หรือน้ำสนิมเหล็ก จะใช้น้ำบ่อบาดาลที่เป็นสนิม หรือนำเหล็กไปเผาไฟให้แดงแล้วนำไปแช่ในน้ำทิ้งไว้ 3 วัน จึงนำน้ำสนิมมาใช้ได้ น้ำสนิมจะชวยให้สีเข้มขึ้น ให้เฉดสี เทา-ดำ เหมือนเกลือเหล็ก

  6. น้ำโคลน ใช้ดินโคลนจากก้นสระที่มีน้ำขังตลอดปีมาละลายในน้ำเปล่า สัดส่วนน้ำ 1 ส่วนต่อดินโคลน 1 ส่วน จะช่วยให้สีเข้มหรือโทนสีเทา-ดำ เช่นเดียวกับน้ำสนิม (กรองเอาสิ่งแปลกปลอมออกให้เหลือแต่ดินโคลนเหลวๆ)

   การย้อมสี

  ขั้นตอนการย้อมสีธรรมชาติ

 1. เตรียมน้ำสีธรรมชาติให้พอย้อมเส้นด้าย 20 ไจ ตั้งเตาไฟ (น้ำย้อม 20 ลิตรต่อเส้นด้าย 1 กก.)
 2. ใส่เกลือแกง 1 ส่วน 2 กิโลกรัม ในน้ำย้อม เพิ่มอุณหภูมิให้น้ำอุ่นๆ จึงใส่สารส้ม จะใช้ปริมาณ 50 กรัมต่อเส้นด้ายที่จะย้อม 1 กิโลกรัม หรือสารช่วยติดอื่นๆ
 3. นำส้นด้ายที่จะย้อมที่เตรียมไว้ (ทำความสะอาดแล้ว) ลงย้อมในน้ำสีนานประมาณ 1 ชั่วโมง ต้องหมั่นพลิกเส้นด้ายให้ถูกน้ำย้อมเสมอกันทุกๆ 10 นาที
 4. นำเส้นด้ายขึ้นผึ่งให้เย็น
 5. ถ้าเป็นเส้นฝ้าย/ผ้าฝ้าย ให้นำใส่ถุงพลาสติกปิดให้แน่นหมักไว้ 1 คืนก่อนแล้วค่อยเอาออกมาซักด้วยน้ำเปล่าจนน้ำที่ล้างนั้นใส
 6. บิดเส้นด้ายที่ล้างสะอาดแล้วให้หมาด กระตุกให้ตึง 2-3 ครั้ง แล้วนำไปผึ่งในที่ร่มจนแห้ง ถ้ายังไม่ทอควรนำไปเก็บไว้ในถุงเพื่อไม่ให้ฝุ่นเกาะและป้องกันสีซีด

จากขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติ คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้นำวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ทั่วไปในชุมชนมาใช้ในการย้อมสี ได้แก่ เปลือกมะพร้าวสด ใบสัก และแก่นฝาง โดยใช้สารช่วยย้อม หรือสารช่วยติดสี ในการย้อมสีธรรมชาติ เนื่องจากพืชแต่ละชนิดที่นำมาใช้ย้อมเส้นด้ายมีความสามารถในการติดสี ความคงทนต่อการขัดถูหรือความคงทนต่อแสงได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางชีวเคมีภายในของพืชและเส้นด้ายที่นำมาใช้ย้อม จึงต้องใช้สารช่วยย้อมมาเป็นตัวช่วยในการทำให้เส้นด้ายดูดซับสีได้ดี มีความคงทนต่อแสงและการขัดถูเพิ่มขึ้น ซึ่งคุณสมบัติสารช่วยย้อมนอกจากจะเป็นสารที่ช่วยในการยึดและจับสีแล้ว บางครั้งสารช่วยย้อมยังทำให้ได้เฉดสีใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยการใช้สารช่วยย้อมในการย้อมสี 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 การใช้สารช่วยย้อมก่อนการย้อมสี เพื่อให้สีติดยึดแน่นกับเส้นด้ายและช่วยเพิ่มความคงทนของสี ทำได้โดยการนำเส้นด้ายที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วไปชุบหรือต้มย้อมกับสารช่วยย้อมก่อนนำไปย้อมด้วยน้ำย้อมสีธรรมชาติ โดยใช้เกลือแกง ซึ่งจะใช้ผสมกับน้ำสีย้อมเพื่อช่วยให้สีติดเส้นด้ายได้ง่ายขึ้น มักจะใช้ในกรณีที่ต้องการย้อมสีด้วยครั่ง

วิธีที่ 2 การใช้สารช่วยย้อมหลังการย้อมสี เป็นการนำเส้นด้ายลงไปย้อมสีก่อนแล้วจึงนำไปชุบหรือย้อมด้วยสารช่วยย้อมในการภายหลัง วิธีการนี้จะช่วยทำให้เกิดเฉดสีใหม่ขึ้น โดยใช้สารส้ม ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยจับยึดกับเส้นด้าย และช่วยให้สีสดสว่างขึ้น และน้ำโคลน ใช้ดินโคลนจากก้นสระที่มีน้ำขังตลอดปีมาละลายในน้ำเปล่า สัดส่วนน้ำ 1 ส่วนต่อดินโคลน 1 ส่วน จะช่วยให้สีเข้มหรือโทนสีเทา-ดำ เช่นเดียวกับน้ำสนิม

  จากการทดลองในการย้อมสีธรรมชาติได้เฉดสี ดังนี้

เปลือกมะพร้าวสด =  สีครีม

เปลือกมะพร้าวสด + สารส้ม = สีครีมอ่อน

เปลือกมะพร้าวสด + โคลน =  สีน้ำตาลครีม

ใบสัก =  สีเขียวเหลือง

ใบสัก + สารส้ม = สีเขียวขี้ม้า

ใบสัก + โคลน = สีเขียวน้ำตาล

แก่นฝาง = สีชมพู

แก่นฝาง + สารส้ม = สีชมพูพีช

แก่นฝาง + เปลือกมะพร้าวสด + สารส้ม = สีชมพูนู้ด

แก่นฝาง + โคลน =  สีชมพูน้ำตาล

วิธีการหมักโคลน มีขั้นตอน ดังนี้

 1. นำเส้นไหม/เส้นฝ้าย/ผ้า ที่ย้อมสีแล้ว มาแช่น้ำให้ชุ่มแล้วบิดน้ำออกให้หมด กระตุกให้ไหม/ฝ้ายเรียงเส้น (ถ้าเป็นชิ้นผ้าก็ต้องสะบัดให้เรียบ)
 2. กวนโคลน (ที่ได้กรองเอาสิ่งแปลกปลอมออกให้เหลือแต่ดินโคลนเหลวๆ) ให้เข้ากัน นำเส้นไหม/เส้นฝ้าย/ผ้า ลงย้อมในน้ำโคลน โดยขยำให้ทั่วเพื่อให้เส้นไหม/เส้นฝ้าย/ผ้า สัมผัสน้ำโคลนได้ทั่วถึง ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยให้กลับเส้นไหม/เส้นฝ้าย/ผ้า ทุก 10 นาที ครบเวลาจึงนำเส้นไหม/เส้นฝ้าย/ผ้า ขึ้นจากน้ำโคลน
 3. ล้าง เส้นไหม/เส้นฝ้าย/ผ้า ให้สะอาด บิดให้หมาด แล้วกระตุกให้ไหม/ฝ้ายเรียงเส้น ผึ่งให้แห้งเ หากต้องการให้ได้สีที่เข้มขึ้น ให้นำเส้นไหม/เส้นฝ้าย/ผ้า ไปผึ่งกลางแดดจนแห้ง
 4. นำ เส้นไหม/เส้นฝ้าย/ผ้า ไปล้างในน้ำสะอาด แล้วกระตุกเส้นไหม/เส้นฝ้ายให้เรียงเส้น ผึ่งให้แห้ง

เอกสารอ้างอิง

กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ขั้นตอนในการย้อมสีธรรมชาติ.

เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอด้วยสีย้อมธรรมชาติ

ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ ในโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทผ้าทอ

สู่การรับรองมาตรฐาน, กรุงเทพฯ : กรมวิทยาศาสตร์บริการ, 2559, หน้า 4-11.

 

 

กิจกรรมการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย

ก่อนทำการจัดอบรมเรื่องการย้อมสีธรรมชาติ กระผมและผู้ปฏิบัติงานโครงการ U2T ตำบลตูมใหญ่มีการลงพื้นที่และสำรวจข้อมูลของกุล่มวิสาหกิจเกี่ยวกับผ้าทอมือ พบว่า ทางกลุ่มยังไม่มีผ้าที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของทางกลุ่มเอง จึงมีการจัดอบรมการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย โดยมีการให้ความรู้จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ โดยมีการแทรกเทคนิคต่างๆ ดั้งนี้

เทคนิคการออกแบบลวดลายจากแม่ลาย

          เทคนิคการออกแบบลวดลายจากแม่ลาย คือ การสร้างลายธรรมดาที่มีลักษณะเรียบง่ายขึ้นเพียง 1 รูป แล้วผูกเป็นลวดลายต่างๆ ด้วยวิธีการ เช่น การเรียงลำดับ การสลับซ้ายขวา การหมุนรอบจุด จนทำให้เกิดลวดลายใหม่ได้ต่อไปอีก

 1. การหาแม่ลายจากส่วนหนึ่งของลาย และสร้างลายลงในตาราง
 2. การจัดวางทิศทางของแม่ลาย
 3. การประกอบแม่ลายเป็นรูปร่าง
 4. การดัดแปลง
 5. การวางลาย
 6. การวางลายให้สัมพันธ์กับความกว้างของหน้าผ้า
 7. การกำหนดขนาดของลาย = การนับลำหมี่

 

ส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมที่ได้ทำ คือ รับ Order กล้วยฉาบของกลุ่มวิสาหกิจบ้านใหม่เจริญสุข เพื่อช่วยหาลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้กับทางกลุ่ม โดยในเดือนที่ผ่านมา ทางกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น จากปกติรายได้กลุ่มจะอยู่ที่ 1,000 – 1,500 บาท/สัปดาห์ เดือนที่ผ่านมา กลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 5,000 – 7,500 บาท/สัปดาห์ ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่าหรือ 500 %

 

ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเดือนสิงหาคม พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทราบถึงข่าวเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบัน และตระหนักถึงการป้องกันตนเองเป็นอย่างดี ว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของโรคระบาด เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมหมู่บ้าน การเข้าวัดทำบุญ การจ่ายตลาดในชุมชน รวมไปถึงการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร เป็นต้น และทางตำบลตูมใหญ่เองก็มีการจัดสถานกักกันตัวผู้ที่เดินทางงมาจากพื้นที่สีแดง เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรค Covid-19 โดยใช้สถานที่โดมขององค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่เป็นสถานที่กักกันตัว

 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

           จากการลงพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคม ในส่วนของกิจกรรมการย้อมสีธรรมชาติ และกิจกรรมการออกแบบลายผ้าโดยใช้เทคนิคการสร้างลายจากแม่ลาย พบปัญหาด้านการเชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มแต่ละกลุ่มมาเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างยากพอสมควร เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้สมาชิกบางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการที่จะมาร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะผู้ปฏิบัติงานจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย มีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่างและมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมให้มีความเหมาะสมกับสถานที่ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 เบื้องต้น

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 1. ได้เรียนรู้วิธีการย้อมสีจากธรรมชาติ
 2. ได้เรียนรู้วิธีการออกแบบลายเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่
 3. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกัน
 4. ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อต้องตัดสินใจ

 

แผนการดำเนินงานต่อไป

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป ดังนี้

 1. นำเสนอโครงการต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อพิจารณาการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน การออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ และกิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม และบ้านปะคำดง
 2. วันที่ 27 สิงหาคม 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือของกลุ่มหรือชุมชน โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 3. วันที่ 10 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโลโก้ การขอขึ้นทะเบียนตราสินค้าผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 4. วันที่ 24 กันยายน 2564 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอมือ โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัส Covid-19

อื่นๆ

เมนู