1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการจัดอบรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการจัดอบรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน 2564

กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ

กิจกรรมการจัดอบรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

กลุ่ม AGO1(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          กระผม นายบารมี พันธ์ศรี ผู้ปฏิบัติงานประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 19 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านสวายสอ บ้านกระทุ่ม บ้านปะคำสำโรง บ้านตูมน้อย บ้านตูมใหญ่ บ้านทุ่งสว่าง บ้านหนองดุม บ้านหนองตาด บ้านโนนเจริญ บ้านปะคำดง บ้านกรูด บ้านหนองไผ่ดง บ้านกระทุ่มนอก บ้านโคกสำราญ บ้านเมืองกับ บ้านแคนเจริญ บ้านหนองบัวพัฒนา และบ้านใหม่เจริญสุข

ในเดือนนี้ได้มีการสร้างโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จนเป็นที่จดจำให้กับชาวบ้านโดยประกอบไปด้วย กลุ่มผ้าทอมือตำบลตูมใหญ่ (ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย) จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย หมู่ที่ 5 กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 และกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 รวมทั้งการฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้กระบวนการในการใช้สีต่างๆในการพัฒนาสีสันของผ้าเดิมให้สวยงามและทันสมัยมากขึ้น และการสร้างอาชีพใหม่โดยการ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตกแต่งผ้าสำเร็จให้นุ่มลื่น และกระบวนการตกแต่งสำเร็จให้ผ้ามีกลิ่นหอมนานคงทนด้วยนาโนเทคโนโลยี

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการAG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

-อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน และชี้แจงรายละเอียดกำหนดการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการอบรม

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีการประสานงานกับคณะครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เพื่อขอใช้สถานที่หอประชุมในการจัดกิจกรรมการอบรม

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ชนิดต่างๆ และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

-คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการลงพื้นที่เพื่อรับผ้าและตรวจเช็คมาตรฐานผ้าที่ใช้ส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

-อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป และจัดทำบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

โดยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ทางทีมงานAG01(1)ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่และคณะครูโรงเรียนตูมใหญ่วิทยา เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และการขอใช้สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จและได้รับประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อย4ด้านได้แก่ ด้านทักษะภาษาอังกฤษ ด้านทักษะดิจิทัล ด้านการเงิน และด้านทักษะสังคม และได้เข้าไปศึกษา TDGA เพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนดครบ 100%

กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ

     จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทอผ้ามือมาวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา พบว่า กลุ่มทอผ้ามือทั้ง 3 กลุ่ม ยังไม่มีโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งอาจทำให้ผู้ซื้ออาจไม่สนใจหรือยังไม่ดึงดุดกลุ่มลูกค้ามากพอเท่าที่ต้องการ ซึ่งทางกลุ่มAG01(1)ได้เล็งเห็นถึงปัญหา ณ ตรงนี้จึงได้มีการออกความคิดเห็นกันว่า ให้สมาชิกในกลุ่มAG01(1) ไปออกแบบมาแล้วจึงนำมารวมกันเพื่อตัดสินว่าโลโก้ใดที่เหมาะสมและสร้างสรรค์สามารถดึงดูดผู้ซื้อสินค้าได้มากที่สุดโดยให้ผู้เข้าร่วมอบรมเลือกโลโก้ที่ชื่นชอบ หากโลโก้ใดถูกใจผู้เข้าร่วมอบรมและคณะกรรมการที่สุดจะถือว่าเป็นโลโก้ชิ้นนั้น โดยหลังจากตกลงกันเรียบร้อย ทางทีมงานAG01(1)ก็จะดำเนินการนำมาใส่โลโก้ไว้บริเวณหน้าห่อบรรจุภัณฑ์ที่ซึ่งจะเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไม่ว่าจะสำหรับเป็นของขวัญ ของฝาก และจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์มากขึ้น

นอกจากนั้นทางกลุ่มยังมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางกลุ่มAG01(1)ได้เล็งเห็นว่าในพื้นที่ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง นั้นมีต้นอ้อยและโรงงานแปรรูปอ้อยในพื้นที่อยู่จำนวนมาก ซึ่งทางกลุ่มมีการติดต่อเพื่อที่จะจัดทำใช้กระดาษชานอ้อย ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ มาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ ทำให้ผ้ามีความสวยงามและดูมีค่ามีราคามากขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ปลูกอ้อย

รูปภาพประกอบกิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ

 

ผลจากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด-19

    ในการสำรวจนี้นั้นได้ดำเนินการสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในเดือนกันยายน  โดยได้ผลดังนี้ ในปัจจุบันเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19จึงทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อโรคเกือบแทบทุกพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งส่วนมากจะพบเชื้อในผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งทำให้อาจมีชาวบ้านในพื้นที่มีโอกาสเสี่ยงสูงในการติดเชื้อทำให้หมู่บ้านในพื้นที่บางหมู่บ้านทำการปิดหมู่บ้านอย่างไรก็ตามชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นที่มีส่วนมากมีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อพอสมควร และชาวบ้านบางคนได้รับวัคซีนป้องกันในเบื้องต้นครบ2เข็มแล้ว ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น หรือวัยทำงาน และผู้สูงอายุ แต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ครบถ้วนทุกคนดี ก็คงยังต้องติดตามการให้บุคคลต่างๆเตรียมความพร้อมที่จะรับวัคซีนอยู่เสมอ และนอกจากนี้ชาวบ้านมีความรู้วิธีการป้องกันหรือดูแลตัวเองให้ถูกสุขลักษณะหรือถูกหลักอนามัย อาทิ การปรุงอาหารให้สุก การล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การใช้ช้อนกลาง และการดูแลสุขภาพของตนเองจากสมุนไพรในท้องถิ่น

ซึ่งในช่วงหลายวันที่ผ่านมายังไม่มีประกาศจากทางอบต.เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มเติมอย่างไรก็ตามแต่ทุกคนในชุมชนยังต้องคอยระวัง การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และทางตำบลยังมีมาตรการของผู้ที่มาจากต่างจังหวัดต้องกักตัว14 วันทุกกรณี

 

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

  ในช่วงเดือนกันยายนนี้กระผมได้มีปัญหาและอุปสรรคในการลงพื้นที่เนื่องจากกระผมซึ่งทำงานในประเภทนักศึกษาต้องจำเป็นที่จะต้องทำงานของนักศึกษาเพื่อเก็บคะแนนในการสอบปลายภาคและเตรียมตัวที่จะสอบปลายภาค ส่งผลให้การลงพื้นที่อาจไม่ได้ลงพื้นที่กับทีมงานมากพอแต่ได้แจ้งกับทีมงานไปแล้วว่ากระผมติดภารกิจและหน้าที่ในด้านนี้ ซึ่งหากผ่านช่วงสอบปลายภาคนี้ไปและปิดภาคเรียนที่1 กระผมจะดำเนินการลงพื้นที่กับทีมงานAG01(1)อย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ

และอีกในอุปสรรคอีกอย่างคือเนื่องจาการลงพื้นที่ติดทั้งปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวเองมากขึ้นในการลงพื้นที่ด้วยการหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อบ่อยครั้ง และเว้นระยะห่างทางสังคมจากกลุ่มชาวบ้าน

แต่อย่างไรก็ตามได้มีการแบ่งเบาภาระงานต่างๆจากคนที่ไปลงพื้นที่มาช่วยเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นงานเอกสารหรืองานกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

    ในเดือนกันยายนนี้กระผมได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้การที่จะกล้าแสดงออกในการรายงานผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาในระบบGoogle Meet โดยมีคณะอาจารย์มาประเมินและแนะแนวทางในการทำงานของทีม AG01(1) ต่อไป ทั้งนี้กระผมยังได้กล้าพูดคุยและทำงานกับชาวบ้านที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งที่กล่าวมาสามารถเก็บเป็นประสบการณ์หรือแนวคิดดีดีไปใช้เป็นความรู้ติดตัวได้ในอนาคตต่อไปได้

แผนการดำเนินงานต่อไป

ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

  1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
  2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปรเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
  3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  4. การ​เผยแพร่​สื่อประชาสัมพันธ์​การท่องเที่ยวและการพัฒนา​ตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์​ชุมชนผ่าน​แพลตฟอร์ม​เฟสบุ๊ค
  5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
  6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคมต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

รูปภาพประกอบกิจกรรมในเดือนกันยายน

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู