1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)การติดตามการดำเนินงานการทอผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย และกิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1)การติดตามการดำเนินงานการทอผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย และกิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AG01(1) การติดตามการดำเนินงานการทอผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย และกิจกรรมจิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

          ดิฉันนางสาวดุจเดือน ดูเรืองรัมย์ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายติดตามการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบลงพื้นสำรวจกลุ่มทอผ้าไหม บ้านตูมน้อย ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินมีเป้าหมายในการพัฒนายกระดับเศรษฐกิจด้านการทอผ้าไทยให้ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและเป็นอาชีพหลักที่หารายได้ให้คนในชุมชน

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

คณะ AG01(1) –  อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน

คณะ AG01(1) – ลงพื้นที่จิตอาสาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะ AG01(1) – ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มทอผ้าแต่ละหมู่บ้านเพื่อที่จะแจ้งให้กลุ่มทอผ้าเข้าอบรมกิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ กิจกรรมการออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ และกิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี

คณะ AG01(1) – คณะผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการทอผ้าขาวม้าบ้านตูมน้อย บ้านหนองดุมและบ้านหนองบัว

คณะ AG01(1) –อาจารย์ประจำหลักสูตรมีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานในครั้งถัดไป คือ การสรุปบทความรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านและTDGA ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ

          การจัดกิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือนั้นได้มีการเข้าอบรมด้วยกันทั้ง 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย และบ้านหนองดุมโดยการจัดกิจกรรมนี้ได้มีการลงมือการผสมสีต่างๆ บนวงจรสีแยกวรรณณะสีโทนร้อน โทนเย็นไล่สีและออกแบบสีตามลายผ้าที่ต้องการ

กิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี

            ปัจจุบันมีการการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยีทำกันอย่างกว้างขวาง โดยไม่เพียงแต่ในอุสาหกรรมสิ่งทอเท่านั้น แม้แต่ในครัวเรือนก็มีการทำผ้าให้นุ่มภายหลังการซักล้างกันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย การตกแต่งให้ผ้ามีคุณสมบัตินุ่มลื่น นอกจากจะทำให้ผ้ามีคุณสมบัติสวมใส่สบายแล้ว ยังทำให้ผ้ามีเนื้อนุ่มมากขึ้น และช่วยลดการยับ ทำให้ผ้ามีคุณสมบัติคืนตัวได้ดีอีกด้วยการตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่ม สามารถนำไปประยุกต์ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เพื่อให้เกิดความรู้สึกสบาย ให้สัมผัสนุ่มลื่นแก่ผู้ใช้

กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ

           ในส่วนของการจัดกิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ทีมงาน AG01ได้ มอบหมายภายในทีมออกแบบโลโก้คนละ 1 โลโก้ เพื่อที่จะนำมาโหวดให้กลุ่มทอผ้าแต่ละหมู่บ้านได้เลือกเป็นโลโก้ของตำบลตูมใหญ่และได้นำบรรจุภัณฑ์แต่ละแบบมาให้กลุ่มทอผ้าโหวดเลือกจึงได้ โลโก้ตามภาพ

 

การติดตามผลการดำเนินการทอผ้าบ้านตูมน้อยและการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) บ้านตูมน้อย

          ทางกลุ่มบ้านตูมน้อยได้ขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ ผ้าขาวม้า โดยใช้สีเคมีในการทอผ้าโดยใช้ด้ายทั้งหมด 4 สี เป็นด้ายเรยอนได้แก่ เหลือง น้ำเงิน ชมพู ขาวทางกลุ่มตูมน้อยได้ทำการทอผ้าขาวม้าได้จำนวน 3 ผืนทำการแช่น้ำกรั่นและรีด ดำเนินการไปแล้ว 90 เปอรเซน

กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับตำบลตูมใหญ่

ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ผลจาการสำรวจเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19

         ผลจากการเก็บข้อมูล พบว่า ชาวบ้านในตำบลตูมใหญ่ รู้เกี่ยวกับโรคระบาดแต่ไม่รู้ถึงวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิค-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การกินอาหาร วิธีการล้างมือ การออกจากพื้นที่เสี่ยง การเว้นระยะห่าง ทำให้คนในชุมชนตื่นตระหนกในช่วงแรกที่มีโรคระบาดเข้ามาในจังหวัดส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพค้าขายการเดินทางไปทำงานของคนในชุมชน

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา

           ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในเดือน กันยายนพบปัญหาด้านสำรวจกลุ่มทอผ้าไหมทอมือ เนื่องจากตำบลตูมใหญ่มีผู้ติดเชื้อ จำนวนหลายราย ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลกลุ่มทอผ้าไหมทอมือได้ไม่เต็มที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทุกคนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและรักษาสุขภาพ จึงมีผู้นำชุมชนและ อสม.คัดกรองก่อนเข้าและออกจากพื้นที่ตลอดเวลา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่        

-ได้เรียนรู้ถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน และสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

-ได้เรียนรู้ถึงการดูแลและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

-ได้เรียนรู้ถึงการแก้ไขสถานการณ์ หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเมื่อเกิดปัญหาเฉพาะหน้า

-ได้ทราบถึงการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มของคนในชุมชน ความต้องการ ที่จะพัฒนาของกลุ่มทอผ้า

แผนการดำเนินงานต่อไป

          ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม

คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปสเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

การ​เผยแพร่​สื่อประชาสัมพันธ์​การท่องเที่ยวและการพัฒนา​ตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์​ชุมชนผ่าน​แพลตฟอร์ม​เฟสบุ๊ค

ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคมต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู