1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านปลาค้าวพุทไธสง ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) เรื่องบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน์บ้านปลาค้าวพุทไธสง ปฎิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพุทไธสง (กพร.)

ข้าพเจ้า นางสาวจารุวรรณ  คำยา ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รหัส AG01 บัณฑิตจบใหม่ ต.ตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  กลุ่ม กพร. ได้รับมอบหมายงานปฏิบัติหน้าที่ ประจำศูนย์ดำรงธรรม อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

สืบเนื่องการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) U2T เข้าสู่เดือนที่ 8 ของระยะเวลาของโครงการนี้  อีก 3 เดือน  ก็จะจบโครงการนี้แล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มีการต่อโครงการอีก เพื่อเป็นการช่วยสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของหน่วยงานรัฐ และสามารถช่วยพัฒนาการทำงานแนวคิดใหม่ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป  การทำงานในเดือนที่ผ่านมามีทั้งความรู้และประสบการณ์ที่แปลกใหม่ต่อตนเองและชุมชน ความรู้ที่ได้ในเดือนนี้คือ การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง การให้ความรู้ข้อกฎหมายแก่ประชาชน และช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนได้พัฒนาจากสิ่งเดิมที่เป็นอยู่ให้มีการขยายและพัฒนาให้เป็นปัจจุบัน และช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิดความรู้ในทางกฎหมายได้เป็นอย่างนี้ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ เช่น การเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน โครงการบ้านกาชาดเกื้อการุน  และ ลงพื้นที่มอบของให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง เป็นต้น และนอกจากนี้ยังได้ทำงานในส่วนของสำนักงาน การทำหนังสือราชการ  การติดต่อประสานงาน การทำวาระการประชุม  การทำหนังสือรายงานการประชุม  ศึกษาระเบียบทางราชการ การออกเลขหนังสือ

การทำงานในเดือนกันยายน นี้ ทำให้ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาได้เป็นเป็นอย่างดี ทำให้สนุกกับงานที่ทำ ไม่ว่าจะมีอุปสรรค ในยการเดินทาง  การลงพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่เราก็รักษามาตรการป้องกันตามที่รัฐบาลกำหนดได้เป็นอย่างดี  ได้รับความรู้ใหม่ๆ ความรู้ทางด้านกฎหมาย การทำหนังสือราชการ ระเบียบของทางราชการ  การใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขชึ้นระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ และยังเรียนรู้ในหน่วยงานอื่นๆ อีกด้วย พร้อมทั้งการติดต่อประสานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทำให้เรารัก และ ชอบที่จะพัฒนาต่อไปในการทำงานในหน่วยงานของรัฐ

อื่นๆ

เมนู