1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. กลุ่ม AG01(1) บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กิจกรรมออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่

กลุ่ม AG01(1) บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กิจกรรมออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ และการติดตามการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองดุม ตำบลตูมใหญ่

บทความประจำเดือน กันยายน 2564
กลุ่ม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

 • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ และ มอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ณ สถานที่กักกันตัว องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการลงพื้นที่เพื่อรับผ้าและตรวจเช็คมาตรฐานผ้าที่ใช้ส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ
          จากการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการทอผ้าตำบลตูมใหญ่ พบว่า กลุ่มทอผ้า ทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย (สถานที่ตั้ง : บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5) กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองดุม (สถานที่ตั้ง : บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8) และกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา (สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18)  ยังไม่มีโลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง เมื่อนำสินค้าไปจำหน่าย ผู้ผลิตยังคงมีการใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้า ส่งผลให้สินค้าที่ผลิตมีมูลค่าน้อยกว่าสินค้าที่จำหน่ายตามห้างสรรพสินค้า และเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากถุงพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายเองได้ คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจึงได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ” เพื่อความเป็นทางการ ได้มาตรฐาน และมีเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วยทำให้สินค้ามีคุณค่าและน่าสนใจ โดยคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ร่วมมือกันออกแบบโลโก้ผ้าทอมือของตำบลตูมใหญ่ จากนั้นนำโลโก้ที่ออกแบบทั้งหมดมาให้ผู้เข้าร่วมอบรมเลือก และระดมความคิดในการออกแบบโลโก้ที่ชื่นชอบ เพื่อที่จะสร้างเป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มหรือเอกลักษณ์ของตำบลตูมใหญ่

          นอกจากนั้นทางกลุ่มยังมีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ โดยใช้วัสดุทางธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ มีการใช้กระดาษชานอ้อย ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์ มีส่วนทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณค่ามากขึ้น และเมื่อนำมาใส่บรรจุภัณฑ์ที่มีโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้อีกด้วย

 

โลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าที่ออกแบบ

โลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าที่กลุ่มทอผ้าเลือก

 

 ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา
          เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้มีการเปิดภาคการศึกษา และมีการจัดเรียนการสอน ทำให้นักศึกษาติดภารกิจในการเรียน จึงไม่สามารถลงพื้นที่หรือเข้าร่วมกิจกรรมบางกิจกรรมได้ และเนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะทำงานจึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น  และคอยติดตามข่าวสารเพื่อคอยระวังดูสถานะการณ์ต่อไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
          จากการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เพื่อให้ลูกค้าเห็นและสามารถจดจำได้ง่าย นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงการบริหารเวลาในการทำงานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการเรียน

แผนการดำเนินงานต่อไป
          ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปรเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 4. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ค
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
 6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคมต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู