1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG03(1) - ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง
  4. AG03(1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวักบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

AG03(1)โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวักบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

รายงานผลปฏิบัติการเดือน กันยายน 2564

ชื่อผู้ปฏิบัติงาน นายมานพ มาตราตัง

ประเภท ประชาชน

AG03(1)-คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน ภายใต้กิจกรรม การพัฒนาสัมมาชีพและการสร้างอาชีพใหม่ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อต่อยอดจากกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชน ให้ชาวบ้านกลุ่มผู้ที่สนใจได้รับความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการพัฒนาลวดลายเสื่อ การนำเสื่อมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ กระเป๋า อาสนะสงฆ์ ซึ่งได้ให้ชาวบ้านได้ลองฝึกทำด้วยตนเอง จะได้มีความเข้าใจขั้นตอนการทำมากขึ้น โดยในกิจกรรมได้สอนการเย็บกระเป๋า การเย็บอาสนะสงฆ์ การออกแบบลวดลายเสื่อให้มีความหลากหลายและสวยงาม ซึ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อเป็นอย่างดี และหวังว่าโครงการนี้จะช่วยให้ชาวบ้านได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้านของตัวเองไปสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับความนิยม ทันสมัย ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้มีรายได้เข้าสู่ชุมชนในอนาคต พวกเราทีมผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลพรสำราญ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 4.0 และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของตำบลพรสำราญ

 

อื่นๆ

เมนู