1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
  4. AGO1(1) การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ และการติดตามผลการดำเนินงานการส่งขอมาตรฐานผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

AGO1(1) การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ และการติดตามผลการดำเนินงานการส่งขอมาตรฐานผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) การออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ และการติดตามผลการดำเนินงานการส่งขอมาตรฐานผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

          ดิฉัน นางสาวนารีรัตน์ ดวงนิล ผู้ปฏิบัติงานประจำพื้นที่ AG01(1) ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา โดยในเดือนกันยายนนี้ได้มีการปฏิบัติงานร่วมกับอาจารย์ และทีมงาม AG01(1) ต.ตูมใหญ่ ในการจัดกิจกรรมการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ และการติดตามผลการดำเนินงานการส่งขอมาตรฐานผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกลุ่มตูมน้อยผ้าไทย กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองดุม และกลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา ดังนี้

 

กิจกรรมการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์

          ทางคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้ช่วยกันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของตำบลตูมใหญ่ จากนั้นนำโลโก้ที่ออกแบบทั้งหมดมาให้ผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลือก โดยทางกลุ่มได้มีการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ คือ การใช้กระดาษชานอ้อย ที่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์

 

การติดตามผลการดำเนินงานการส่งขอมาตรฐานผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

          ประกอบไปด้วยกลุ่มวิสาหกิจผ้าทอมือจำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้

          1.กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย

สถานที่ตั้ง : บ้านตูมน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลของกลุ่มโดยสังเขป คือ กลุ่มตูมน้อยผ้าไทย เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ประธานกลุ่ม คือ นางปัณฑิตา แก้วกูล

          2.กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองดุม

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองดุม หมู่ที่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลของกลุ่มโดยสังเขป คือ กลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองดุม เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 ประธานกลุ่ม คือ นางอนงค์ ทบแก้ว

          3.กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา

สถานที่ตั้ง : บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ข้อมูลของกลุ่มโดยสังเขป คือ กลุ่มทอผ้าซิ่นผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา หมู่ที่ 18 เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 ประธานกลุ่ม คือ นายกาล เจียมจิตร

          จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการส่งขอมาตรฐานผ้าทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มทอผ้าทั้ง 3 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการทอผ้าเพื่อส่งขอมาตรฐาน

 

 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

          1. ปัญหาด้านการดำเนินการทอผ้าเพื่อการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

          จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการทอผ้า เนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ต.ตูมใหญ่ ปัญหาที่ยังพบในปัจจุบัน คือ การย่นและหดของเส้นด้ายหลังทอผ้าเสร็จ ทำให้มีความคลาดเคลื่อนของขนาดผ้า โดยทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและทางทีมงาน มีการปรึกษาในการแก้ไขปัญหาโดยจะใช้การเพิ่มขนาดความกว้างของฟืมทอผ้าขึ้น เพื่อเผื่อในการหดตัวของผ้าหลังจากทอเสร็จ

          2. ปัญหาด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

          ทำให้การลงพื้นที่ชุมชนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัย การรักษาระยะห่าง และการพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

          สิ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการขอมาตรฐานสินค้า ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประสานงานกับชุมชน และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา แนวทางการป้องกันโรค และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19

 

แผนการดำเนินงานในเดือนถัดไป

          การวางแผนการดำเนินงานต่อไปของทีม AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ ในเดือนตุลาคม 2564 มีดังนี้

1) ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม

2) คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปสเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

3) ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

4) การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก

5) ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่

6) ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคมต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

7) นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อื่นๆ

เมนู