1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่ม AG01(2) การตกแต่งผ้าทอมือด้วยนาโนเทคโนโลยี และการออกแบบโลโก้/บรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือ ตำบลบ้านคู

บทความประจำเดือนกันยายน 2564 กลุ่ม AG01(2) การตกแต่งผ้าทอมือด้วยนาโนเทคโนโลยี และการออกแบบโลโก้/บรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือ ตำบลบ้านคู

      ดิฉัน นางสาวนงลักษณ์ แก้วคำชาติ ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 2, บ้านโคกเมฆ หมู่ 11, บ้านโนนตะคร้อ หมู่ที่ 12 และบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 13  ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแผนการดำเนินงานมีเป้าหมายลงพื้นที่จัดกิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือ การพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ(นาโนเทคโนโลยี) และการทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(2)

ทีมงาน AG01(2) ประชุมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม-กันยายน

นำเสนอรายงานประจำเดือนต่อคณะกรรมการผ่านทางระบบ Google Meet เพื่อสรุปผลการทำงานในแต่ละเดือนและความคืบหน้าตลอดการทำงาน

ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าไหม (สีเคมี) ผ้าคลุมไหล่ (สีธรรมชาติ) และไปขอใบขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองกลุ่มของบ้านโนนตะคร้อ

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดอบรม ณ โรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำน้ำหมัก/ปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์ และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด ณ โรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

ลงพื้นที่จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดอบรม ณ โรงเรียนวัดสระทอง

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผ้านุ่ม+ลื่น ผ้าหอมด้วยไมโครแคปซูล และการออกแบบโลโก้ – บรรจุภัณฑ์ ณ โรงเรียนวัดสระทอง

การตกแต่งสำเร็จให้นุ่มลื่นด้วยสารการตกแต่งทำให้ผ้านุ่ม+ลื่น

วัสดุอุปกรณ์
1.บีกเกอร์
2.ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าคลุมไหล่/ผ้าพันคอ
3.สารทำให้นุ่ม
4.สารทำให้ลื่น
5.น้ำอุ่น ( 50 องศา )
6.กะละมัง
7.เตารีด/โต๊ะรีดผ้า
8.ตาชั่ง
9.ไม้นวดแป้ง
10.ช้อนแกง
11.แก้วพลาสติก

อัตราส่วนผสม

อัตราส่วนผสม สารละลายตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น
น้ำหนักผ้า
(ขีด)
ปริมาณน้ำ
(ลิตร)
สารทำนุ่ม
(กรัม)
สารทำลื่น
(กรัม)
สารตกแต่ง
(ช้อนแกง)
ไม่เกิน 1 0.5 2.5 กรัม 2.5 กรัม
1-2 1 5 กรัม 5 กรัม
2-3 1.5 7.5 กรัม 7.5 กรัม ผสมรวมกัน 1 ช้อนแกง เท่ากับ 15 กรัม
3-4 2 10 กรัม 10 กรัม

ขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น

1. เตรียมผ้า(ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าคลุมไหล/ผ้าพันคอ) ควรแยกผ้าเป็นสีเดียวกัน แล้วนำผ้าไปชั่งน้ำหนัก

2. เตรียมกะละมังที่สะอาด นำบีกเกอร์ไปตวงน้ำอุ่นปริมาณ 1.5 ลิตร นำน้ำอุ่นที่ได้เทใส่กะละมังที่เตรียมไว้

3. ตวงสารทำนุ่มและสารทำลื่น อย่างละครึ่งช้อนแกง (อย่างละ 7.5 กรัม)

4. นำสารทำนุ่มและสารทำลื่นไปผสมในน้ำอุ่น คนให้เข้ากัน

5. นำผ้าไหมที่เตรียมไว้ลงแช่ในน้ำ โดยในระหว่างการแช่ให้ทำการบีบผ้าเบาๆ เพื่อให้สารละลายซึมลงไปในผืนผ้า แช่ไว้นาน 20-30 นาที


6.ยกผ้าขึ้นกางออกวางบนโต๊ะ นวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง เพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นใยทั้งสองด้านของผืนผ้า

7.นำผ้าผึ่งไว้ในที่ร่ม ให้หมาดๆ

8.นำผ้ามารีดด้วยเตารีด จนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

การตกแต่งสำเร็จผ้าให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยไมโครแคปซูล

วัสดุอุปกรณ์
1.บีกเกอร์
2.ผ้าไหมมัดหมี่/ผ้าคลุมไหล่/ผ้าพันคอ
3.ไมโครแคปซูล(กลิ่นด่าง)
4.สารช่วยยึดติด(ไบเดอร์)
5.น้ำเปล่า(อุณหภูมิปกติ)
6.กะละมัง
7.เตารีด/โต๊ะรีดผ้า
8.ตาชั่ง
9.ไม้นวดแป้ง
10.ช้อนแกง
11.แก้วพลาสติก

อัตราส่วน

 ปริมาณ

สารเคมี

เตรียม
1 ลิตร
เตรียม
2 ลิตร
เตรียม
3 ลิตร
เตรียม
4 ลิตร
เตรียม
5 ลิตร
  ไมโครแคปซูล กลิ่นด่าง
  ( 10 กรัม/ลิตร )
10 กรัม 20 กรัม 30 กรัม 40 กรัม 50 กรัม
  สารช่วยยึดติด (ไบเดอร์)
  ( 5 กรัม/ลิตร )
5 กรัม 10 กรัม 15 กรัม 20 กรัม 25 กรัม

ขั้นตอนการตกแต่ง

1.เตรียมส่วนผสมไมโครแคปซูล 2 ส่วนของช้อนแกง (10 กรัม)  สารไบเดอร์ 1 ส่วนของช้อนแกง (5 กรัม) และเตรียมน้ำเปล่า 1 ลิตร

2.นำไมโครแคปซูลและสารไบเดอร์ไปผสมในน้ำเปล่า คนให้เข้ากัน

3.นำผ้ามาแช่เป็นเวลา 10-15 นาที โดยในระหว่างการแช่ให้ทำการบีบผ้าเบาๆ 1 นาที เพื่อให้สารละลายซึมลงไปในผืนผ้า

4.นำผ้าขึ้นมาตากแห้ง

5.นำผ้ามารีดด้วยเตารีด จนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

การฝึกอบรมทักษะต่าง ๆ
ได้ทำการฝึกทักษะสำเร็จครบทุกด้านแล้ว ได้แก่
1) ด้านดิจิทัล Digital Literacy
2) ด้านภาษาอังกฤษ Language Literacy
3) ด้านการเงิน Financial Literacy
4) ด้านสังคม Social Literacy

สิ่งที่ได้เรียนรู้
– ได้เรียนรู้วิธีในการทำผ้านุ่ม+ลื่น และผ้าหอม
– ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ/ปุ๋ยอินทรีย์/การทำน้ำหมัก
– ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์
– ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของการทำผ้านุ่มลื่น ผ้าหอม และผ้าสะท้อนน้ำ
– ได้เรียนรู้ว่านวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง เพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นใยทั้งสองด้านของผืนผ้า
– ได้เรียนรู้ว่าการทำผ้านุ่ม+ลื่นและผ้าหอม แต่ละครั้งทำให้ผ้านุ่ม+ลื่นและหอมนานแค่ไหน

แผนปฏิบัติงานต่อไป
ทีมงาน AG01(2) แผนการดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2564 ดังนี้
1. ลงพื้นที่ติดตามเรื่องปลูกผักปลอดสารพิษ
2. ประชุมวางแผนการทำงานกับทีมงาน
3. ติดตามผ้าไหมที่ชาวบ้านส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)
4. ติดตามเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ในชุมชน
5. สรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานในเดือนต่อไป

อื่นๆ

เมนู