บทความประจำเดือน กันยายน 2564

 กลุ่ม AG01(1) การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ตำบลตูมใหญ่

กระผม นายนรภัทร มะโน ประเภท นักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

  • อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์ และ มอบถุงยังชีพ และอาหาร ให้กับผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่ต้องกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ณ สถานที่กักกันตัว องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ลงพื้นที่จิตอาสาเพื่อสำรวจพรรณไม้ชนิดต่างๆ และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
  • คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรมีการลงพื้นที่เพื่อรับผ้าและตรวจเช็คมาตรฐานผ้าที่ใช้ส่งขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน กระผมได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้านเสร็จสิ้นแล้ว

กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทางคณะกลุ่มAG01(1) ได้จัดกิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เนื่องจากกลุ่มทอผ้ามือตำบลตูมใหญ่ ทำการทอผ้าและขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านหรือชุมชนโดยรอบ จึงไม่จำเป็นต้องใช้บรรภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้า ดังนั้นทางกลุ่มจึงจัดกิจกรรมออกแบบโลโก้และบรรณจุภัณฑ์เพื่อความเป็นทางการ ความเป็นมาตรฐาน สวยงามและเอกลักษณ์จะช่วยทำให้สินค้ามีคุณค่าและน่าสนใจ โดยทางคณะกลุ่มAG01(1) จะให้ผู้ปฎิบัติงานทำการออกแบบโลโก้ และนำรูปแบบบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆแล้วนำมาให้ทางกลุ่มทอผ้ามือโหวตเลือก โลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่ทางกลุ่มต้องการ

     

ตัวอย่างโลโก้ที่ออกแบบโดย คณะกลุ่มAG01(1)

โลโก้และบรรจุภัณฑ์ที่กลุ่มทอผ้าตำบลตูมใหญ่เลือกใช้

นอกจากนี้ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทางคณะกลุ่มAG01(1) ได้จัดกิจกรรมออกแบบโครงสร้างสีสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ กิจกรรมออกแบบโลโก้และบรรณจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  กิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี และทางคณะกลุ่มAG01(1)ยังลงพื้นที่เพื่อติดตามการทอผ้าของแต่ละกลุ่มทอผ้ามือ เพื่อส่งเข้ารับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ต่อไป

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา                                       

เนื่องจากช่วงเดือนที่มาทางมหาวิทยาลัยได้มีการสอบกลางภาคทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมบางกิจกรรมได้ เพราะตรงกับวันสอบ และ เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆที่มีความรุนแรงมากขึ้น และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่บางส่วนเกิดความวิตกกังวลในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกัน ทางคณะทำงาน จึงมีการแก้ไขปัญหาโดยมีมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรม การให้ผู้เข้าร่วมสวมหน้ากากอนามัย และมีการจัดที่นั่งในการอบรมแบบเว้นระยะห่าง เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เบื้องต้น  และคอยติดตามข่าวสารเพื่อคอยระวังดูสถานะการณ์ต่อไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการปฎิบัติงานเดือนที่ผ่านมา คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างสีสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ เทคนิคการออกแบบโลโก้และบรรณจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอ  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับผู้อื่นรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการลงพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

แผนการดำเนินงานต่อไป
ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้
1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปรเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
4. การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการพัฒนาตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านแพลตฟอร์มเฟสบุ๊ค
5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคมต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

อื่นๆ

เมนู