1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ การติดตามการดำเนินงานบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1) กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ การติดตามการดำเนินงานบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

   

บทความประจำเดือน กันยายน 2564

กลุ่ม AGO1(1)โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง   กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์

การติดตามการดำเนินงานบ้านหนองบัวพัฒนา

ตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

       ดิฉันนางสาวภัคจิรา เตไธสง  ประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องจัดเตรียมสถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการและได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมอบรมกิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี พร้อมกับได้มีส่วนร่วมการติดตามการดำเนินงานการทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้เข้าประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ลงพื้นที่ดำเนินการติดตามการดำเนินงานของการทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) จัดทำบทความประจำเดือนกันยายน

         ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลแต่ละครั้ง ได้ทำการประสานงานกับรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการขอลงพื้นที่และการขอใช้สถานที่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรมทุกครั้ง

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน  ดิฉันได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กำหนด

กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์    และการติดตามการดำเนินงานการทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา

การออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)

        โลโก้  คือชื่อ  สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า อาจมีลักษณะเป็นตัวอักษรที่มีรูปแบบโดดเด่น  หรือเป็นภาพที่มีชื่ออยู่ด้วย  เป็นสัญลักษณ์หรือมิเช่นนั้น  ก็ประกอบขึ้นด้วยทุกองค์ประกอบที่กล่าวมารวมกัน แต่ไม่ว่าจะมีรูปแบบเป็นอย่างไร  โลโก้ก็คือ  การบ่งบอกถึงภาพลักษณ์

 1. เน้นความเรียบง่ายเป็นหัวใจหลัก ขอให้ระลึกไว้ว่า  โลโก้เป็นบันไดเพียงขั้นหนึ่ง  อาจให้คำอธิบายแผนงานทั้งหมดบนบันไดเพียงขั้นเดียว
 2. ดึงดูดใจผู้พบเห็น และควรมีที่ว่างให้ผู้พบเห็นค้นหาความหมายที่ต้องการสื่อออกมา ทางโลโก้นั้นด้วยตนเองบ้าง ทั้งนี้ต้องดูไม่ยากเกินไปด้วย
 3. จดจำได้ง่าย
 4. สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ โลโก้จะต้องออกมาทำให้ลูกค้าสามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์
 5. เลือกสีอย่างสร้างสรรค์ เลือกสีโลโก้ให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของท่านอย่างไรก็ตาม ท่านอาจใช้สีโลโก้ต่างๆ กันไปได้บนวัสดุต่างๆ เช่นนามบัตร  หรือกระดาษซองจดหมาย ขึ้นอยู่กับเซ็กเมนต์ของลูกค้าของท่าน
 6. มีเอกลักษณ์เฉพาะตน ท่านควรทำวิจัยวงการธุรกิจ  และกลุ่มเป้าหมายของท่านก่อนที่จะออกแบบโลโก้  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของโลโก้ไม่ไปคล้ายคลึงกับของผู้อื่น
 7. ใช้ได้ในทุกลักษณะ โลโก้ที่ดีควรใช้ได้ในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบนป้ายหัวกระดาษเขียนจดหมาย  นามบัตร  ตัวสินค้าหรือเว็บไซต์ บางครั้ง  โลโก้สามารถใช้ได้ดีบนเว็บไซต์หรือบิลบอร์ด  แต่ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้บนปากกาหรือถ้วยกาแฟ  เพราะฉะนั้นท่านควรคำนึงถึงจุดนี้ด้วย  เนื่องจากในการสร้างความจดจำในแบรนด์นั้น ท่านจะต้องเผยแพร่  ท่านจะต้องเผยแพร่โลโก้และภาพลักษณ์ของท่านให้สม่ำเสมอที่สุดเท่าที่จะทำได้

บรรจุภัณฑ์ (packaging)

บรรจุภัณฑ์ใช้การบรรจุสินค้าในการจัดจำหน่ายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ หรือผู้บริโภค ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่าบรรจุภัณฑ์มีบทบาทอย่างมากในสภาพสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ ยังมีความสัมพันธ์กับศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย” องค์ประกอบสำคัญของบรรจุภัณฑ์ ที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ และเกิดความพึงพอใจในสินค้า มีดังนี้

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                การติดตามการดำเนินงานการทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนา

          จากการลงพื้นทีติดการดำเนินการทอผ้ามัดหมี่บ้านหนองบัวพัฒนาครั้งล่าสุด พบว่าทางกลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนาได้ดำเนินการทอผ้ามัดหมี่ไปบ้างส่วนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณ 70 % เนื่องจากทางกลุ่มประสบปัญหาการค้นผ้ามัดหมี่มีขนาดยาวเกินไปทำให้ทางทอผ้ามัดหมี่เกิดเป็นถั่วงอก ซึ่งเป็นปัญหาของผ้าที่ต้องส่งขอมาตรฐาน เพราะผ้ามัดหมี่ที่ส่งขอมาตรฐานต้องไม่เป็นถั่วงอกและสีที่ใช้ตกไม่มีการออกสีเมื่อโดยสารทดลองของการส่งขอมาตรฐาน ทำให้ทางกลุ่มบ้านหนองบัวพัฒนาจึงจำเป็นต้องดำเนินการทอใหม่แต่ตั้งเริ่มแรกทำให้เกิดการล่าช้ากว่ากลุ่มบ้านตูมน้อยและบ้านหนองดุม

ผลการสำรวจโควิด-19

          ผลจากการเก็บข้อมูลในกันยายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดในรอบที่ 3 ซึ่งเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้มีผู้ติดเชื้อจำนวนน้อยลงกว่าเดือนสิงหาคมและผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลต่างพื้นที่เพราะทางจังหวัดบุรีรัมย์มีโครงการอุ้มลูกหลานคนบุรีรัมย์กลับบ้าน  ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนตื่นตัวมากขึ้นและมีความตระหนักมากขึ้นถึงการป้องกันตัวเองเป็นอย่างดี แต่ปัจจุบันสถานการณ์โควิดเริ่มดีขึ้นทำให้ชาวบ้านเลิกกังวล แต่ว่าทุกคนในชุมชนก็ไม่ประมาณว่าควรปฏิบัติอย่างไรเมื่อต้องไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น การเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทาน 

ปัญหาอุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา               

        การลงพื้นที่จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการได้มีอุปสรรคของกาทำงานในเรื่องขอใช้สถานที่ในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติทางอาจารย์ประจำโครงการจึงแก้ปัญหาโดยการทำหนังสือขอใช้สถานที่ในการจัดอบรม และมีมาตรการเข้มงวดในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยกำหนดคนเข้าอบรมต้องไม่เกิน 30 คน

 สิ่งเรียนรู้จากการลงพื้นที่ที่ได้

 1. ได้เรียนรู้ถึงการเตรียมงานก่อนจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
 2. ได้เรียนรู้ถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 3 กลุ่ม
 3. ได้ทราบถึงการทำงานภายในกลุ่ม
 4. ได้เรียนรู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม

ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปรเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 4. การ​เผยแพร่​สื่อประชาสัมพันธ์​การท่องเที่ยวและการพัฒนา​ตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์​ชุมชนผ่าน​แพลตฟอร์ม​เฟสบุ๊ค
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
 6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคมต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู