1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  3. AG01(2) - ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
  4. บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือและการตกแต่งผ้าทอมือด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ผ้านุ่มลื่นและมีกลิ่นหอม

บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(2) การออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือและการตกแต่งผ้าทอมือด้วยนาโนเทคโนโลยีเพื่อให้ผ้านุ่มลื่นและมีกลิ่นหอม

          ดิฉันนางสาวแพรทอง เอี่ยมศรี ประเภทบัณฑิตจบใหม่ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลจำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01

    ลงพื้นที่ติดตามการทอผ้าไหม(ผ้าคลุมไหล่)สีธรรมชาติและไปขอขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองกลุ่มบ้านโคกเมฆ

    ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆและบ้านโนนตะคร้อ

      ติดตามการทอผ้าไหมที่จะส่งขอมาตรฐาน มผช.

       พูดคุยเรื่องลายผ้า ขนาดของผ้า(ผ้าไหม&ผ้าคลุมไหล่)และพูดคุยเรื่องหนังสือรับรองกลุ่ม

    สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานไตรมาสประจำเดือน สิงหาคม พร้อมกับนำเสนอต่อคณะกรรมการ โดยนำเสนอผ่านทางระบบออนไลน์

    ลงพื้นที่จัดสถานที่เตรียมอบรม การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด ณ โรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

   ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด ณ โรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

  ลงพื้นที่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และบ้านโนนสะอาด

      – แช่ผ้าไหมด้วยน้ำเปล่าและน้ำกลั่น เพื่อดูการตกสีของผ้า

      – วัดขนาดของผ้า

      – สอบถามข้อมูล รายละเอียดของผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าคลุมไหล่ ที่จะส่งขอมาตรฐาน มผช. ลงในเอกสารขอมาตรฐาน

  ลงพื้นที่จัดสถานที่เตรียมอบรม การออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือและการพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ (นาโนเทคโนโลยี) ณ โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

 ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือและการพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ (นาโนเทคโนโลยี) ณ โรงเรียนวัดสระทอง ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

การตกแต่งสำเร็จให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งทำให้ผ้านุ่ม + ลื่น

ขั้นตอน
เตรียมสาร – แช่ที่อุณหภูมิ 50 องศา(น้ำอุ่น) เวลา 20-30 นาที – ผึ่งลมให้แห้ง – นำมารีดด้วยเตารีด

สารเคมี
สารทำนุ่ม (Softener) + สารทำลื่น (Silicone)

อัตราส่วนผสม สารละลายตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น

1.น้ำหนักของผ้า 2-3 ขีด

2.น้ำอุ่นปริมาณ 1.5 ลิตร

3.สารทำนุ่มปริมาณ 7.5 กรัม + สารทำลื่นปริมาณ 7.5 กรัม ผสมรวมกัน 1 ช้อนแกง
เท่ากับ 15 กรัม

ขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น

1. แยกผ้าสีเดียวกัน หาน้ำหนักของผ้าโดยใช้ตาชั่ง

2. เตรียมน้ำอุ่นปริมาณ 1.5 ลิตร ตวงน้ำใส่กะละมังที่ล้างสะอาดแล้ว

3. ตวงสารทำนุ่มและสารทำลื่นปริมาณ 7.5 กรัม อย่างละครึ่งช้อนแกง

4. แล้วนำสารทำนุ่ม และสารทำลื่นมาละลายในน้ำอุ่นคนให้เข้ากัน

5. นำผ้าไหม หรือผ้าฝ้ายลงแช่ให้ทั่ว บีบด้วยมือเบา ๆ แช่ไว้นาน 20-30 นาที

6. ยกผ้าขึ้นกางออกวางบนโต๊ะ นวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง เพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นใยทั้งสองด้านของผืนผ้า
ผ้า
7. นำผ้าผึ่งไว้ในที่ร่ม ให้หมาด ๆ
8. นำผ้ามารีดด้วยเตารีด จนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

การตกแต่งสำเร็จให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยไมโครแคปซูล

ขั้นตอนการตกแต่ง

1.เตรียมส่วนผสมไมโครแคปซูลป2 ส่วน ปริมาณ10 กรัมและเตรียมสาร 1 ส่วนไบเดอร์ปริมาณ 5 กรัม และเตรียมน้ำ 1 ลิตร

2.แล้วนำผ้ามาแช่เป็นเวลา 10-15 นาที โดยในระหว่างการแช่ให้ทำการบีบผ้าเบาๆ 1 นาที เพื่อให้สารละลายซึมลงไปในผืนผ้า

3.นำผ้าขึ้นมาตากแห้ง

สิ่งที่ได้เรียนรู้

1.ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด

2.ได้เรียนรู้การตกแต่งผ้าสำเร็จให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งทำให้ผ้านุ่ม + ลื่น

3.ได้เรียนรู้การตกแต่งผ้าสำเร็จให้ผ้ามีกลิ่นหอมด้วยไมโครแคปซูล

4.ได้เรียนรู้การตกแต่งผ้าสำเร็จให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งสะท้อนน้ำ

5.ได้เรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์/โลโก้

แผนการในการดำเนินงานต่อไป

ทีมงาน AG01(2) ภายในเดือน ตุลาคม 2564 มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

1.ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ

2.ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

3.ติดตามยื่นเรื่องขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)

4.พัฒนา​ตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์​ชุมชนผ่าน​เพจ​ Facebook และควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลของข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนดำเนินงานต่อไป

  

ลงพื้นที่กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโคกเมฆและบ้านโนนตะคร้อ
ติดตามการทอผ้าไหมที่จะส่งขอมาตรฐาน มผช.

 

ลงพื้นที่จัดสถานที่เตรียมอบรมการผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด

 

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักกลับกอง จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการบริหารจัดการน้ำทางการเกษตรโดยใช้ระบบน้ำหยด ณ โรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ แปลงผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ บ้านโนนสะอาด

 

ลงพื้นที่ กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ บ้านทุ่งบ่อ บ้านโคกเมฆ และบ้านโนนสะอาด
– แช่ผ้าไหมด้วยน้ำเปล่าและน้ำกลั่น เพื่อดูการตกสีของผ้า

 

         

ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบโลโก้บรรจุภัณฑ์สินค้าทอมือและการพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ (นาโนเทคโนโลยี) ณ โรงเรียนวัดสระทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู