1. หน้าแรก
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. AG01(1) - ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง
 4. บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1ติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอบ้านหนองดุม หมู่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

บทความประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่ม AGO1(1ติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอบ้านหนองดุม หมู่ 8 ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน ปิ่นญาภา แนบทางดี ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการปฏิบัติงานดิฉันได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในกิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์ และกิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี ของกลุ่มทอผ้ามือ จำนวน 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอผ้ามือบ้านหนองบัว บ้านตูมน้อย บ้านหนองดุม และบ้านปะคำดง โดยจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของกลุ่มให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคและผู้สวมใส่

กิจกรรมและแผนการดำเนินงานของโครงการ AG01(1) ต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์     

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนกันยายน

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ได้มีส่วนร่วมเป็นแอดมินเพจเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าของตำบลตูมใหญ่ให้กลุ่มบุคคลนอกพื้นที่รู้จักสินค้าของตำบลมากขึ้น และเป็นการเพิ่มยอดขายให้ชุมชนเพิ่มขึ้นเป็น 5%

อาจารย์ประจำหลักสูตรพร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมการออกแบบโครงสีสำหรับผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการออกแบบโลโก้และบรรจุภัณฑ์สินค้าผ้าทอมือ” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับอาจารย์ประจำหลักสูตรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กิจกรรมการตกแต่งผ้าสำเร็จด้วยนาโนเทคโนโลยี” โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รองศาสตราจารย์ สมบัติ ประจญศานต์

คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) พร้อมกับคณะผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่บางส่วน ลงพื้นที่จิตอาสาติดป้ายต้นไม้ เนื่องในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ในส่วนของการฝึกทักษะทั้ง 4 ด้าน

ได้เข้าไปฝึกทักษะครบทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านสังคม  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านการเงิน และด้านดิจิทัล  ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์กำหนด

การติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอและผ้าคลุ่มไหลบ้านหนอดุม

          ผลการติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอและผ้าคลุ่มไหลบ้านหนองดุม กลุ่มบ้านหนองดุมมีสมาชิค4 คน เพื่อขอมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช)ทางกลุ่มได้ปรึกษาทีจะส่งมาตรฐาน มผช. อยู่ 2 อย่าง ได้แก่ ผ้าพันคอและผ้าหลุ่มไหลทาง กลุ่มบ้านหนองดุมได้ลงความเห็นความว่าจะทำผ้าพันคอและผ้าคลุ่มไหลโดยใช้สีธรรมชาติแทนการใช้สีเคมี การขอมาตรฐานผ้าพันคอ ความกว้างควรไม่น้อยกว่า45ยาวไม่เกิน170ไม่รวมชายคลุย มาตรฐานผ้าคลุ่มไหล ความกว้างต้องมากกว่า45 ความยาวไม่น้อยกว่า170

สีธรรมชาติ

– สีแดง ได้จาก รากยอ แก่นฝาง ลูกคำแสด เปลือกสมอ ครั่ง

– สีคราม ได้จาก รากและใบของต้นคราม หรือต้นห้อม

– สีเหลือง ได้จาก แก่นแขหรือแก่นแกแล แก่นขนุน ต้นหม่อน ขมิ้น เปลือกไม้นมแมว แก่นสุพรรณิการ์ ดอกกรรณิการ์ ดอกดาวเรือง

– สีตองอ่อน ได้จาก เปลือกต้นมะพูด เปลือกผลทับทิม แก่นแกแลและต้นคราม ใบหูกวาง เปลือกและผลสมอพิเภก ใบส้มป่อยและผงขมิ้น ใบแค ใบสับปะรดอ่อน

– สีดำ ได้จาก ผลมะเกลือ ผลกระจาก ผลและเปลือกสมอ

– สีส้ม ได้จาก เปลือกและรากยอ ดอกกรรณิการ์ (ส่วนที่เป็นหลอดสีส้ม) เมล็ดคำแสด

– สีเหลืองอมส้ม ได้จาก ดอกคำฝอย

– สีม่วงอ่อน ได้จาก ลูกหว้า

– สีชมพู ได้จาก ต้นฝาง ต้นมหากาฬ

สีน้ำตาล ได้จาก เปลือกไม้โกงกาง เปลือกผลมังคุด

สีกากีแกมเหลือง ได้จาก หมากสง กับแก่นแกแล

สีเขียว ได้จาก เปลือกต้นมะริดไม้ ใบหูกวาง เปลือกสมอ ครามย้อมทับด้วยแถลง

ผลการสำรวจโควิด-19 เดือนกันยายน

ผลจากการสำรวจในกันยายน พบว่า ชาวบ้านในชุมชนทุกชุมชนทราบข่าวเกี่ยวกับโรคที่กำลังระบาดขณะนี้ และในจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีโครงการรับคนบุรีรัมย์ที่ติดเชื้อโควิด-19 กลับมารักษาตัวอยู่ที่บุรีรัมย์ซึ่งในปัจจุบันทางจังหวัดได้ดำเนินการควบคลุมโรคระบาดโควิด-19  ได้บ้างแล้วประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในขณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มาจากพื้นที่สีแดงกลับมารักษาตัวอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ และตอนนี้ชาวตำบลตูมใหญ่ที่ได้ลงทะเบียนรับวัคซีนกับทาง อสม. หรือแอฟต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ ต่างได้รับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มแล้วตามรัฐบาลกำหนด แต่ชาวตูมใหญ่ก็ยังมีความกระตือรือร้นในการรับมือกับทุกปัญหาที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่าง การล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ การสวมหน้ากากอนามัย และการใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหาร

ปัญหา อุปสรรคในการทำงาน และการแก้ไขปัญหา     

          ผลจากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานผ้าพันคอและผ้าคุ่มไหลบ้านหนองดุม ในช่วงเดือนกันยายน  ที่จะการขอมาตราฐาน(มผช)ทำให้กลุ่มมีเวลาไม่เพียงพอต่อการผลิตผ้าพันคอและผ้าคลุ่มไหลเนื่องจากระยะเวลาการส่งผ้ากระชั้นชิดมากเกินไปทางกลุ่มได้มีการเร่งเพื่อจะขอมาตราฐาน(มผช)และทางผู้ปฏิบัติ AG01(1)ได้แก้ปัญหาโดยการทำเรื่องเบิกงบประมาณไปก่อนเพื่อขอซื้ออุปกรณ์มาทอผ้าพันคอให้ทันตามการขอมาตรฐาน(มผช)ตามแผนที่กำหมดไว้

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการลงพื้นของตำบลตูมใหญ่ 

 • ได้เรียนรู้การประสานงานกับประธานกลุ่มวิสาหกิจ
 • ได้เรียนรู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ได้เรียนรู้จักสีของธรรมชาติ
 • ได้ประสบการณ์จากเทคนิคการยอมสีธรรมชาติการออกแบบลาย
 • ได้ความรู้ใหม่ๆและเทคนิดใหม่ๆ
 • ได้เรียนรู้การทำผ้าหอมและผ้านุ่ม
 • ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

 แผนการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2564

ภายในเดือนตุลาคม 2564 คณะผู้ปฏิบัติงาน AG01(1) ตำบลตูมใหญ่ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการวางแผนการดำเนินงาน ดังนี้

 1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน และมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม
 2. คืนองค์ความรู้สื่อการท่องเที่ยว อาทิ แผ่นพับ และโปสเตอร์การท่องเที่ยวของตำบลตูมใหญ่ ให้กับทางองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่
 3. ลงพื้นที่จิตอาสาเก็บข้อมูลป่าไม้ชุมชนต่อเนื่อง และติดป้ายต้นไม้พร้อมกับบันทึกข้อมูลต้นไม้ ในเขตปกปักษ์รักษาทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
 4. การ​เผยแพร่​สื่อประชาสัมพันธ์​การท่องเที่ยวและการพัฒนา​ตลาดออนไลน์ผลิตภัณฑ์​ชุมชนผ่าน​แพลตฟอร์ม​ Facebook
 5. ติดตามผลการดำเนินงานในการสร้างอาชีพใหม่ และสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยวสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ตำบลตูมใหญ่ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่
 6. ติดตามผลการดำเนินงานในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอมือในเดือนตุลาคมต่อเนื่องจากการส่งขอมาตรฐานผ้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 7. นำเสนอผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายนต่อคณะกรรมการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

หมายเหตุ : แผนการดำเนินงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

อื่นๆ

เมนู